OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrteeg64a.dll

Thể loại: Aser Win7
Mô tả: Dolby PCEE3 GFX APO x64
Kích thước tập tin: 74.7 Kb
Ngày tập tin: 15.12.2009 17:26
Tập tin phiên bản: 6.1.6001.33
Nội bộ tên: EEL64A.DLL
Tên file gốc: EEL64A.DLL
Tên sản phẩm: Dolby PCEE3 GFX APO
Sản phẩm phiên bản: 6.1.6001.33
Tên công ty: Dolby Laboratories, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt rteeg64a.dll:


Sao chép tập tin rteeg64a.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu rteeg64a.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép rteeg64a.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép rteeg64a.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 rteeg64a.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
rteeg64a.dll 6.1.6001.33
77kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x6408.11.2010
rteeg64a.dll 6.1.6001.29
72kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x6402.07.2009
rteeg64a.dll 6.1.6001.33
86kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x6429.11.2017

rteeg:
rteeg32a.dll 6.1.6001.33
61kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x8615.12.2009
rteeg32a.dll 6.1.6001.33
63kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x8608.11.2010
rteeg32a.dll 6.1.6001.29
58kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x8602.07.2009
Send message