OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrwia430 (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Controlador de escбner WIA
Kích thước tập tin: 191 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:41
Tập tin phiên bản: 5, 0, 2419, 1
Nội bộ tên: RWia430
Tên file gốc: RWia430.DLL
Tên sản phẩm: Ricoh WIA driver for IS420/430
Sản phẩm phiên bản: 5, 0, 2419, 1
Tên công ty: Ricoh Co., Ltd.
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt rwia430 (2).dll:


Sao chép tập tin rwia430 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu rwia430 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép rwia430 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép rwia430 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 rwia430 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
rwia430.dll 5, 0, 2419, 1
78kb.
WIA Scanner Driver17.08.2001

rwia:
rwia450.dll 5, 0, 2419, 1
81kb.
WIA Scanner Driver for IS45017.08.2001
rwia001.dll 5, 0, 2419, 1
78kb.
WIA Scanner Driver17.08.2001
rwia330.dll 5, 0, 2419, 1
78kb.
WIA Scanner Driver17.08.2001
rwia001 (2).dll 5, 0, 2419, 1
191kb.
Controlador de escбner WIA14.07.2009
rwia330 (2).dll 5, 0, 2419, 1
190kb.
Controlador de escбner WIA14.07.2009
rwia450 (2).dll 5, 0, 2419, 1
195kb.
Controlador de escбner WIA para IS45014.07.2009
Send message