OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrxbrepservice.dll

Thể loại: 3ds Max 2012
Mô tả: BrepService
PrivateBuild: Build: 140, Release: 2012 RTM - Date: Wed 01/19/2011
Kích thước tập tin: 173.16 Kb
Ngày tập tin: 20.01.2011 16:03
Tập tin phiên bản: 16, 0, 14000, 0000
Nội bộ tên: BrepService
Tên file gốc: BrepService.dll
Tên sản phẩm: Autodesk, Inc. BrepService
Sản phẩm phiên bản: Autodesk Inventor 2012
Tên công ty: Autodesk, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt rxbrepservice.dll:


Sao chép tập tin rxbrepservice.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu rxbrepservice.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép rxbrepservice.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép rxbrepservice.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 rxbrepservice.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message