OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsbs_vsavb7rt (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft .NET Framework Setup
Kích thước tập tin: 10.82 Kb
Ngày tập tin: 11.06.2009 01:22
Tập tin phiên bản: 1.0.0.0
Nền tảng: Windows 95 and Windows NT (I386)
Nội bộ tên: sbs_VsaVb7rt.dll
Tên file gốc: sbs_VsaVb7rt.dll
Tên sản phẩm: Microsoft .NET Framework
Sản phẩm phiên bản: 1.0.0.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt sbs_vsavb7rt (2).dll:


Sao chép tập tin sbs_vsavb7rt (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu sbs_vsavb7rt (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép sbs_vsavb7rt (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép sbs_vsavb7rt (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 sbs_vsavb7rt (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


sbs:
msfeedsbs.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
70kb.
Microsoft Feeds Background Sync17.05.2012
wmsfeedsbs.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync17.05.2012
wntdsbsrv.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
55kb.
NT5DS17.02.2007
wsbscrdll.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
210kb.
SBS Licensing17.02.2007
msfeedsbs (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
41kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs (3).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs (4).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
41kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
63kb.
Microsoft Feeds Background Sync21.11.2010
msfeedsbs.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
81kb.
Microsoft Feeds Background Sync21.11.2010
sbsnclperf (2).dll 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
13kb.
Microsoft .NET Framework v1.0 compatibility
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD650
18.03.2010
sbsnclperf.dll 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
14kb.
Microsoft .NET Framework v1.0 compatibility
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD278
18.03.2010
brusbsti (2).dll 1, 0, 7, 3
36kb.
USB STI device accessing module for Brother MFC14.07.2009
sbscmp20_mscorlib (2).dll 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
13kb.
Microsoft .NET Framework v1.0 compatibility
Flavor=Retail
11.06.2009
sbs_diasymreader (2).dll 1.0.0.0
11kb.
Microsoft .NET Framework Setup11.06.2009
sbs_iehost (2).dll 1.0.0.0
11kb.
Microsoft .NET Framework Setup11.06.2009
sbs_microsoft.jscript (2).dll 1.0.0.0
11kb.
Microsoft .NET Framework Setup11.06.2009
sbs_microsoft.vsa.vb.codedomprocessor (2).dll 1.0.0.0
11kb.
Microsoft .NET Framework Setup11.06.2009
sbs_mscordbi (2).dll 1.0.0.0
11kb.
Microsoft .NET Framework Setup11.06.2009
Send message