OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsea_cameras.dll

Thể loại: Pirates of the Caribbean
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 80 Kb
Ngày tập tin: 19.06.2003 08:47
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt sea_cameras.dll:


Sao chép tập tin sea_cameras.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu sea_cameras.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép sea_cameras.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép sea_cameras.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 sea_cameras.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


sea:
wsearchmigplugin.dll 7.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
56kb.
Microsoft Windows Search Migration Plugin09.07.2012
wsearchmigplugin.dll 7.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
77kb.
Microsoft Windows Search Migration Plugin21.11.2010
wsearchmigplugin.dll 7.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
56kb.
Microsoft Windows Search Migration Plugin21.11.2010
searchfolder (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
848kb.
SearchFolder21.11.2010
searchfolder.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
848kb.
SearchFolder21.11.2010
searchfolder (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
631kb.
SearchFolder21.11.2010
wsearchmigplugin (2).dll 7.00.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
77kb.
Microsoft Windows Search Migration Plugin14.07.2009
sntsearch (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
224kb.
Sticky Notes Search DLL14.07.2009
audiosearchlts.dll 14.0.6009.1000
98kb.
Microsoft OneNote Audio Search East Asian Phonetic Parser20.10.2010
audiosearchmain.dll 14.0.6009.1000
975kb.
Microsoft OneNote Audio Search20.10.2010
audiosearchsapife.dll 14.0.6009.1000
2131kb.
Microsoft OneNote Audio Search API Front End20.10.2010
qsearch.dll 4, 9, 0, 0
54kb.
QSearch plugin for AkelPad text editor
Pig is really neat! :-)
22.07.2012
mmgooglesearch.dll 10.2.209
75kb.
Google Desktop Search Indexing Plugin
MindManager 7
03.07.2012
mmwindowssearch64.dll 10.2.209
60kb.
Windows Desktop Search Filter
MindManager 7
03.07.2012
mmwindowssearch.dll 10.2.209
50kb.
Windows Desktop Search Filter
MindManager 7
03.07.2012
search (2).ini
8kb.
03.10.2012
search (3).ini
9kb.
03.10.2012
search (4).ini
9kb.
03.10.2012
search.ini
5kb.
03.10.2012
search.dll 7534.57.2.2
336kb.
25.04.2012
Send message