OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsecproc_ssp (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Windows Rights Management Services Server Security Processor
Kích thước tập tin: 83.5 Kb
Ngày tập tin: 21.11.2010 07:24
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: Windows Rights Management Services Server Securi
Tên file gốc: secproc_ssp.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt secproc_ssp (2).dll:


Sao chép tập tin secproc_ssp (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu secproc_ssp (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép secproc_ssp (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép secproc_ssp (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 secproc_ssp (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
secproc_ssp (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
119kb.
Windows Rights Management Services Server Security Processor21.11.2010
secproc_ssp.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
84kb.
Windows Rights Management Services Server Security Processor21.11.2010
secproc_ssp.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
109kb.
Windows Rights Management Services Server Security Processor12.04.2018
secproc_ssp_isv (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
119kb.
Windows Rights Management Services Server Security Processor (Pre-production)21.11.2010
secproc_ssp_isv.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
109kb.
Windows Rights Management Services Server Security Processor (Pre-production)12.04.2018

secproc:
secproc (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
418kb.
Windows Rights Management Desktop Security Processor21.11.2010
secproc.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
418kb.
Windows Rights Management Desktop Security Processor21.11.2010
secproc (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
477kb.
Windows Rights Management Desktop Security Processor21.11.2010
secproc_isv (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
414kb.
Windows Rights Management Desktop Security Processor21.11.2010
secproc_isv (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
475kb.
Windows Rights Management Desktop Security Processor21.11.2010
secproc.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
386kb.
Windows Rights Management Desktop Security Processor12.04.2018
secproc_isv.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
385kb.
Windows Rights Management Desktop Security Processor12.04.2018
winipcsecproc.dll 10.0.17134.319 (WinBuild.160101.0800)
862kb.
Microsoft Active Directory Rights Management Services Desktop Security Processor08.09.2018
ipcsecproc.dll 1.0.622.44
1074kb.
Microsoft Active Directory Rights Management Services Desktop Security Processor03.04.2020
Send message