OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênserverbrowser.dll

Thể loại: Valve
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 0.99 Mb
Ngày tập tin: 26.09.2003 12:42
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt serverbrowser.dll:


Sao chép tập tin serverbrowser.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu serverbrowser.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép serverbrowser.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép serverbrowser.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 serverbrowser.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
serverbrowser (2).dll
1108kb.
16.11.2004
serverbrowser (2).dll
764kb.
03.06.2009
serverbrowser (2).dll
1084kb.
01.06.2006
serverbrowser (2).dll
712kb.
10.10.2007
serverbrowser (2).dll
772kb.
09.08.2009
serverbrowser (2).dll
1056kb.
05.12.2007
serverbrowser (3).dll
1108kb.
05.11.2004
serverbrowser.dll
523kb.
14.09.2009
serverbrowser.dll
1132kb.
16.11.2004
serverbrowser.dll
745kb.
20.06.2008
serverbrowser.dll
1136kb.
03.06.2009
serverbrowser.dll
765kb.
30.06.2009
Send message