OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsetacl.exe

Thể loại: Fakefactory Cinematic Mod
Mô tả: SetACL 2
SetACL command line version
Kích thước tập tin: 252 Kb
Ngày tập tin: 29.01.2004 15:58
Tập tin phiên bản: 2, 0, 2, 0
Nội bộ tên: SetACL
Tên file gốc: SetACL.exe
Tên sản phẩm: SetACL
Sản phẩm phiên bản: 2, 0, 2, 0
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt setacl.exe:


Sao chép tập tin setacl.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu setacl.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép setacl.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép setacl.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 setacl.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
setacl_x64.exe 2, 1, 3, 0
433kb.
SetACL 2
SetACL command line version
14.09.2012
setacl_x86.exe 2, 1, 3, 0
294kb.
SetACL 2
SetACL command line version
14.09.2012

setacl:
cmsetacl.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
13kb.
Connection Manager ACL update14.04.2008
cmsetacl.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
19kb.
Connection Manager ACL update24.03.2005
wcmsetacl.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
15kb.
Connection Manager ACL update24.03.2005
Send message