OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsfcd.cdd.dll

Thể loại: Sony Vegas
Mô tả: Sony Combined CD Driver Module
Kích thước tập tin: 1.04 Mb
Ngày tập tin: 03.01.2011 08:59
Tập tin phiên bản: Version 3.0 (Build 3923)
Nội bộ tên: SFCD.CDD
Tên file gốc: SFCD.CDD
Tên sản phẩm: Sony CD Architect
Sản phẩm phiên bản: Version 3.0 (Build 3923)
Tên công ty: Sony Creative Software Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt sfcd.cdd.dll:


Sao chép tập tin sfcd.cdd.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu sfcd.cdd.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép sfcd.cdd.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép sfcd.cdd.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 sfcd.cdd.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


sfcd:
sfcdfs.dll Version 3.0 (Build 3923)
1628kb.
Sony Combined CD Driver Module03.01.2011
sfcdix.cfg
181kb.
26.07.2010
sfcdix.dll Version 3.0 (Build 3923)
3943kb.
Sony CD/CDR Interface Library03.01.2011
sfcdsim.cdd.dll Version 3.0 (Build 3923)
21kb.
CD Architect CDR Simulator Module03.01.2011
Send message