OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênshell32.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Windows Shell Common Dll
Kích thước tập tin: 12.28 Mb
Ngày tập tin: 04.01.2012 12:59
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17755 (win7sp1_gdr.120103-1822)
Nội bộ tên: SHELL32
Tên file gốc: SHELL32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17755
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt shell32.dll:


Sao chép tập tin shell32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu shell32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép shell32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép shell32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 shell32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
shell32 (2).dll 6.1.7601.22015 (win7sp1_ldr.120608-1504) 09.06.2012
shell32 (2).dll 6.1.7601.17755 (win7sp1_gdr.120103-1822) 04.01.2012
shell32 (3).dll 6.1.7601.17859 (win7sp1_gdr.120608-1504) 09.06.2012
shell32 (3).dll 6.1.7601.21890 (win7sp1_ldr.120103-1822) 04.01.2012
shell32 (4).dll 6.1.7601.22015 (win7sp1_ldr.120608-1504) 09.06.2012
shell32.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105) 14.04.2008
shell32.dll 6.00.3790.4822 (srv03_sp2_qfe.110121-0354) 22.01.2011
shell32.dll 4.72.3612.1700 29.01.1999
shell32.dll 4.72.3612.1700 29.01.1999
shell32.dll 6.1.7601.17859 (win7sp1_gdr.120608-1504) 27.07.2012
shell32.dll 6.1.7601.17859 (win7sp1_gdr.120608-1504) 09.06.2012
shell32.dll 6.1.7601.21890 (win7sp1_ldr.120103-1822) 04.01.2012
shell32.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
shell32.dll 1.30.166 05.09.1995
shell32.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) 19.01.2015
shell32.dll 10.0.17134.441 (WinBuild.160101.0800) 09.11.2018
Send message