OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênskype.exe

Thể loại: Skype
Mô tả: Skype
Kích thước tập tin: 16.61 Mb
Ngày tập tin: 14.09.2012 09:14
Tập tin phiên bản: 5.10.66.116
Nội bộ tên: Skype.exe
Tên file gốc: Skype.exe
Tên sản phẩm: Skype
Sản phẩm phiên bản: 5.10
Tên công ty: Skype Technologies S.A.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt skype.exe:


Sao chép tập tin skype.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu skype.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép skype.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép skype.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 skype.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
skype.dll
1012kb.
26.09.2012
skype.exe 6.0.67.126
17461kb.
Skype07.05.2013
skypebrowseroptions (2).dll 6.2.0.10687
665kb.
Skype plug-in settings dialog13.08.2012
skypebrowseroptions.dll 6.2.0.10687
566kb.
Skype plug-in settings dialog13.08.2012
skypeicon.exe
142kb.
02.06.2015
skypeieplugin (2).dll 6.2.0.10687
5615kb.
Skype Click to Call for Internet Explorer13.08.2012
skypeieplugin.dll 6.2.0.10687
4024kb.
Skype Click to Call for Internet Explorer13.08.2012
skypeiepluginbroker (2).exe 6.2.0.10687
106kb.
Skype broker for IE add-on14.09.2012
skypeiepluginbroker.exe 6.2.0.10687
91kb.
Skype broker for IE add-on14.09.2012
skypepnr (2).dll 6.2.0.10687
4572kb.
Skype Phone Number Recognizer13.08.2012
skypepnr.dll 6.2.0.10687
4134kb.
Skype Phone Number Recognizer13.08.2012
skypeportable.exe 1.6.6.0
106kb.
Skype Portable
Allows Skype to be run from a removable drive. For additional details, visit PortableApps.com
16.04.2012
skypeportable.ini
0kb.
08.04.2012
Send message