OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênspcommon.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Microsoft Speech SR/TTS Common Library
Kích thước tập tin: 76 Kb
Ngày tập tin: 17.08.2001 23:36
Tập tin phiên bản: 5.1.4111.00 (XPClient.010817-1148)
Nội bộ tên: SPCOMMON
Tên file gốc: SPCOMMON.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Speech Engine
Sản phẩm phiên bản: 5.1.4111.00
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt spcommon.dll:


Sao chép tập tin spcommon.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu spcommon.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép spcommon.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép spcommon.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 spcommon.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
spcommon.dll 5.1.5124.00 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
106kb.
Microsoft Speech SR/TTS Common Library24.03.2005

spcommon:
wspcommon.dll 5.1.7416.00 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
92kb.
Microsoft Speech SR/TTS Common Library17.02.2007
Send message