OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsqloledb.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Kích thước tập tin: 0.5 Mb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:42
Tập tin phiên bản: 2000.085.1132.00 (xpsp.080413-0852)
Nội bộ tên: sqloledb
Tên file gốc: sqloledb
Tên sản phẩm: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Sản phẩm phiên bản: 08.00.1132
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt sqloledb.dll:


Sao chép tập tin sqloledb.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu sqloledb.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép sqloledb.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép sqloledb.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 sqloledb.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
sqloledb.dll 2000.086.4376.00 (srv03_sp2_qfe.080916-1205)
860kb.
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server17.09.2008
sqloledb.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
900kb.
OLE DB Provider for SQL Server21.11.2010
sqloledb.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1184kb.
OLE DB Provider for SQL Server21.11.2010
sqloledb.dll 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
848kb.
OLE DB Provider for SQL Server04.04.2020
sqloledb.dll 2000.081.9031.018
460kb.
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
NT INTEL X86
13.12.2002

sqloledb:
wsqloledb.dll 2000.086.4376.00 (srv03_sp2_qfe.080916-1205)
520kb.
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server17.09.2008
Send message