OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsrclient (3).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft® Windows System Restore Client Library
Kích thước tập tin: 42 Kb
Ngày tập tin: 05.05.2012 11:46
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17836 (win7sp1_gdr.120504-1806)
Nội bộ tên: srclient
Tên file gốc: srclient.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17836
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt srclient (3).dll:


Sao chép tập tin srclient (3).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu srclient (3).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép srclient (3).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép srclient (3).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 srclient (3).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
srclient (2).dll 6.1.7601.17836 (win7sp1_gdr.120504-1806)
42kb.
Microsoft® Windows System Restore Client Library05.05.2012
srclient (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
49kb.
Microsoft® Windows System Restore Client Library14.07.2009
srclient (4).dll 6.1.7601.21988 (win7sp1_ldr.120504-1805)
42kb.
Microsoft® Windows System Restore Client Library05.05.2012
srclient.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
66kb.
SR CLIENT DLL14.04.2008
srclient.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
91kb.
SR CLIENT DLL17.02.2007
srclient.dll 6.1.7601.21988 (win7sp1_ldr.120504-1805)
49kb.
Microsoft® Windows System Restore Client Library05.05.2012
srclient.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
42kb.
Microsoft® Windows System Restore Client Library14.07.2009

srclient:
wsrclient.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
71kb.
SR CLIENT DLL17.02.2007
Send message