OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênsteam_api.dll

Thể loại: Portal 2 - Prelude
Mô tả: Steam Client API
Kích thước tập tin: 62 Kb
Ngày tập tin: 10.10.2007 13:37
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 1
Nội bộ tên: Steam Client API
Tên file gốc: steam_api.dll
Tên sản phẩm: Steam Client API
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 1
Tên công ty: Valve Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt steam_api.dll:


Sao chép tập tin steam_api.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu steam_api.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép steam_api.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép steam_api.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 steam_api.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
steam_api (2).dll 1, 0, 0, 1 30.07.2012
steam_api (2).dll 25.05.2006
steam_api.dll 1, 0, 0, 1 18.10.2012
steam_api.dll 10.10.2012
steam_api.dll 1, 0, 0, 1 26.10.2012
steam_api.dll 1, 0, 0, 1 27.10.2012
steam_api.dll 1, 0, 0, 1 18.06.2012
steam_api.dll 28.10.2012
steam_api.dll 1, 0, 0, 1 02.07.2009
steam_api.dll 1, 0, 0, 1 15.02.2008
steam_api.dll 1, 0, 0, 1 03.06.2009
steam_api.dll 1, 0, 0, 1 10.02.2009
steam_api.dll 1, 0, 0, 1 09.08.2009
steam_api.dll 03.08.2013
steam_api.dll 1, 0, 0, 1 20.09.2013
steam_api.dll 1, 0, 0, 1 01.05.2016
steam_api.dll 7.9.87.40 15.04.2018
steam_api_c.dll 1, 0, 0, 1 14.09.2009
steam_api_ext.dll 27.04.2015
Send message