OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênstudio.exe

Thể loại: Android Studio
Mô tả: Android Studio
Kích thước tập tin: 0.84 Mb
Ngày tập tin: 06.04.2020 22:04
Tập tin phiên bản: 3.4.0.AI-183.6156.11.34.5522156
Nội bộ tên: studio.exe
Tên file gốc: studio.exe
Tên sản phẩm: Android Studio
Sản phẩm phiên bản: 3.4.0.AI-183.6156.11.34.5522156
Tên công ty: JetBrains s.r.o.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt studio.exe:


Sao chép tập tin studio.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu studio.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép studio.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép studio.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 studio.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
studio64.exe 3.4.0.AI-183.6156.11.34.5522156
987kb.
Android Studio06.04.2020
studiorender.dll
296kb.
16.11.2004
studiorender.dll
445kb.
30.04.2008
studiorender.dll
437kb.
03.06.2009
studiorender.dll
400kb.
01.06.2006
studiorender.dll
440kb.
10.10.2007

studio:
microsoft.visualstudio.tools.applications.hostin 10.0.31007.0
160kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.dll30.08.2012
microsoft.visualstudio.tools.applications.hostin 10.0.31007.0
32kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Hosting.dll30.08.2012
microsoft.visualstudio.tools.applications.runtim 10.0.31007.0
78kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.dll30.08.2012
microsoft.visualstudio.tools.applications.runtim 10.0.31007.0
30kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Runtime.dll30.08.2012
microsoft.visualstudio.tools.applications.server 10.0.31007.0
197kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.dll30.08.2012
microsoft.visualstudio.tools.applications.server 10.0.31007.0
55kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ServerDocument.dll30.08.2012
microsoft.visualstudio.tools.office.containercon 10.0.31007.0
74kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.ContainerControl.dll30.08.2012
microsoft.visualstudio.tools.office.runtime.inte 10.0.31007.0
130kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.Internal.dll30.08.2012
microsoft.visualstudio.tools.office.runtime.inte 10.0.31007.0
34kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.Internal.dll30.08.2012
microsoft.visualstudio.tools.office.runtime.dll 10.0.31007.0
388kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.dll30.08.2012
microsoft.visualstudio.tools.office.runtime.reso 10.0.31007.0
158kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.dll30.08.2012
wpftoolkit.visualstudio.design.dll 3.5.50211.1
54kb.
WPF Toolkit Visual Studio Design22.02.2011
graphstudionext64.exe 0.4.9.1
2413kb.
GraphStudioNext14.09.2012
microsoft.visualstudio.tools.applications.adapte 8.0.50727.200
206kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Adapter.dll24.09.2012
microsoft.visualstudio.tools.applications.addinm 8.0.50727.200
102kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.AddInManager.dll24.09.2012
microsoft.visualstudio.tools.applications.comrpc 8.0.50727.200
38kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.ComRPCChannel.dll24.09.2012
microsoft.visualstudio.tools.applications.design 8.0.50727.200
70kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.DesignTime.dll24.09.2012
microsoft.visualstudio.tools.applications.projec 8.0.50727.200
150kb.
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Project.dll24.09.2012
artrage studio pro.exe 3, 5, 0, 0
9462kb.
ArtRage Studio Pro20.10.2012
camstudioportable.exe 2.0.0.0
158kb.
CamStudio Portable
Allows CamStudio to be run from a removable drive. For additional details, visit PortableApps.com\CamStudioPortable
01.02.2012
Send message