OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênswmxintf (2).dll

Thể loại: miscellanea
Mô tả: Sierra Wireless MUX Driver Interface DLL
Kích thước tập tin: 20 Kb
Ngày tập tin: 07.07.2008 13:42
Tập tin phiên bản: v2.1.10.0 built by: WinDDK
Nội bộ tên: Mon Nov 26 14:43:06 2007
Tên file gốc: swmxintf.dll
Tên sản phẩm: Sierra Wireless USB Modem
Sản phẩm phiên bản: 1.0
Tên công ty: Sierra Wireless Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt swmxintf (2).dll:


Sao chép tập tin swmxintf (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu swmxintf (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép swmxintf (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép swmxintf (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 swmxintf (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
swmxintfx64 (2).dll v2.1.10.0 built by: WinDDK
23kb.
Sierra Wireless MUX Driver Interface DLL07.07.2008
Send message