OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênt3camera.ini

Thể loại: Thief 3
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 4.58 Kb
Ngày tập tin: 05.04.2004 08:27
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt t3camera.ini:


Sao chép tập tin t3camera.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu t3camera.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép t3camera.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép t3camera.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 t3camera.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


camera:
defaultcamera.ini
0kb.
09.10.2012
defaultcamera.ini
3kb.
09.10.2012
cameraplugin.dll
56kb.
02.07.2009
cameras.dll 2.5.0.29
40kb.
Cameras DLL
Nemo Camera Behaviors
03.12.2004
camerafade.ini
2kb.
23.02.2009
videocamera.ini
2kb.
23.02.2009
defaultcamera.ini
0kb.
01.12.2008
defaultcamerashakes.ini
3kb.
03.10.2008
defaultcamera.ini
0kb.
23.05.2009
usercamera.ini
0kb.
23.05.2009
cameras.ini
3kb.
29.07.2003
camera.dll
64kb.
27.06.2001
cameradialog.dll
56kb.
19.06.2003
camera.ini
0kb.
09.09.2002
sea_cameras.dll
80kb.
19.06.2003
defaultcamera.ini
3kb.
22.10.2009
cameracaptureui.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
108kb.
12.04.2018
Send message