OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêntemc.exe

Thể loại: Borland Turbo Pascal 7.0
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 56.42 Kb
Ngày tập tin: 19.09.2012 09:08
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt temc.exe:


Sao chép tập tin temc.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu temc.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép temc.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép temc.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 temc.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
temc.exe
42kb.
17.02.1992

temc:
systemcpl (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
401kb.
My System CPL21.11.2010
systemcpl.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
401kb.
My System CPL21.11.2010
systemcpl (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
410kb.
My System CPL21.11.2010
winzipsssystemcleaner.exe 1.0.648.10781
1405kb.
WinZip System Scanner - System Cleaner
http://www.winzip.com
11.04.2012
appventsubsystemcontroller.dll 10.0.17134.619 (WinBuild.160101.0800)
1391kb.
Microsoft Application Virtualization Client Subsystem Controller16.02.2019
systemcpl.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
294kb.
My System CPL12.04.2018
Send message