OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênthe battle for middle-earth ii_uninst.exe

Thể loại: The Lord of the Rings The Battle
Mô tả: Uninstalls the CD key
Kích thước tập tin: 72 Kb
Ngày tập tin: 04.01.2006 04:54
Tập tin phiên bản: 1.05.04.00
Nội bộ tên: CDKey_Uninstaller
Tên file gốc: CDKey_Uninstaller.exe
Tên sản phẩm: Uninstall CDKey
Sản phẩm phiên bản: 1.05.04.00
Tên công ty: Electronic Arts Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt the battle for middle-earth ii_uninst.exe:


Sao chép tập tin the battle for middle-earth ii_uninst.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu the battle for middle-earth ii_uninst.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép the battle for middle-earth ii_uninst.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép the battle for middle-earth ii_uninst.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 the battle for middle-earth ii_uninst.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


the:
brother.dll 5.1.2464.0 (Lab06_N.010129-0357)
8kb.
Brother Hl-720 driver17.08.2001
themeui.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
377kb.
Windows Theme API14.04.2008
uxtheme.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
214kb.
Microsoft UxTheme Library14.04.2008
uxtheme.dll 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_idx.040709-1830)
214kb.
Microsoft UxTheme Library15.07.2004
brother.dll 5.2.3790.1156 (ReleasedBinaries.031225-0011)
12kb.
Brother Hl-720 driver24.03.2005
themeui.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
532kb.
Windows Theme API17.02.2007
uxtheme.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
495kb.
Microsoft UxTheme Library17.02.2007
wthemeui.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
378kb.
Windows Theme API17.02.2007
wuxtheme.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
210kb.
Microsoft UxTheme Library17.02.2007
themeui.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
3005kb.
Windows Theme API27.07.2012
themeui (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2691kb.
Windows Theme API21.11.2010
themecpl (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2107kb.
Personalization CPL21.11.2010
themecpl (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2143kb.
Personalization CPL21.11.2010
themeui.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2785kb.
Windows Theme API21.11.2010
mcupdate_authenticamd (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
32kb.
AMD Microcode Update Library14.07.2009
uxtheme (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
325kb.
Microsoft UxTheme Library14.07.2009
themeservice (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
44kb.
Windows Shell Theme Service Dll14.07.2009
uxtheme (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
240kb.
Microsoft UxTheme Library14.07.2009
weatherdata.dll 14.0.0.121
38kb.
WeatherData23.02.2011
acauthentities18enures.dll 18.2.47.0.0
50kb.
AutoCAD component14.01.2011
Send message