OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênthelp.cfg

Thể loại: Borland Turbo Pascal 7.0
Mô tả: Original cfg file
Kích thước tập tin: 0.05 Kb
Ngày tập tin: 19.09.2012 09:09
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt thelp.cfg:


Sao chép tập tin thelp.cfg thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu thelp.cfg.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép thelp.cfg vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép thelp.cfg để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 thelp.cfg và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


thelp:
qthelp4.dll 4.7.1.0
419kb.
Help application framework.26.04.2011
qthelp4.dll 4.8.2.0
418kb.
Help application framework.08.10.2012
cthelper (2).exe 2, 0, 0, 41
18kb.
CtHelper Application04.08.2006
cthelper.exe 2, 0, 0, 41
27kb.
CtHelper Application04.08.2006
insthelper.dll 10.4.0.1401
234kb.
Installer mini-helper16.11.2006
dthelper.exe 4.41.0315.0262
668kb.
DAEMON Tools Pro Helper application17.08.2011
pinenrollmenthelper.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
157kb.
PinEnrollmentHelper12.04.2018
winprocesslisthelper.exe
171kb.
06.04.2020
Send message