OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lêntmphpop3.dll

Thể loại: ASUS K40IN for Windows 7
Mô tả: Trend Micro POP3 Protocol Handler Module
PrivateBuild: Build 1092 - 7/15/2009
Kích thước tập tin: 242.26 Kb
Ngày tập tin: 22.08.2009 10:37
Tập tin phiên bản: 5.8.0.1092
Nội bộ tên: TmphPop3
Tên file gốc: TmphPop3.dll
Tên sản phẩm: Trend Micro Network Security Components
Sản phẩm phiên bản: 5.8
Tên công ty: Trend Micro Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt tmphpop3.dll:


Sao chép tập tin tmphpop3.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu tmphpop3.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép tmphpop3.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép tmphpop3.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 tmphpop3.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
tmphpop3 (2).dll 6.5.0.1234
105kb.
Trend Micro POP3 Protocol Handler Module
PrivateBuild: Build 1234 - 7/20/2010
18.09.2010
tmphpop3.dll 6.5.0.1234
133kb.
Trend Micro POP3 Protocol Handler Module
PrivateBuild: Build 1234 - 7/20/2010
18.09.2010
tmphpop3.dll 5.8.0.1092
185kb.
Trend Micro POP3 Protocol Handler Module
PrivateBuild: Build 1092 - 7/15/2009
22.08.2009
Send message