OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênucc.exe

Thể loại: Splinter Cell
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 116.05 Kb
Ngày tập tin: 18.03.2003 14:29
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ucc.exe:


Sao chép tập tin ucc.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ucc.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ucc.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ucc.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ucc.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ucc (2).exe 25.05.2005
ucc (2).exe 09.11.2005
ucc.exe 1, 0, 0, 2 24.08.2004
ucc.exe 07.01.2003
uccollision.dll 1, 0, 0, 0 20.02.2009
uccommon.dll 1, 0, 0, 0 20.02.2009
Send message