OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênucc.exe

Thể loại: Marine Heavy Gunner
Mô tả: UCC Application
Kích thước tập tin: 144 Kb
Ngày tập tin: 24.08.2004 00:12
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 2
Nội bộ tên: UCC
Tên file gốc: UCC.exe
Tên sản phẩm: UCC Application
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 1
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ucc.exe:


Sao chép tập tin ucc.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ucc.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ucc.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ucc.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ucc.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ucc (2).exe
100kb.
25.05.2005
ucc (2).exe
108kb.
09.11.2005
ucc.exe
116kb.
18.03.2003
ucc.exe
60kb.
07.01.2003
uccapires.dll 15.0.4553.1000
1256kb.
Microsoft Lync05.04.2020
uccollision.dll 1, 0, 0, 0
833kb.
Stormrise20.02.2009
uccommon.dll 1, 0, 0, 0
549kb.
Stormrise
SpecialBuild: COMMON_EXPORTS CFG_PC CFG_LIVE _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE WIN32 _WINDOWS _USRDLL _WINDLL _WIN32_WINNT=0x0500 NDEBUG CFG_FINAL CFG_RETAIL CFG_NAME=final CFG_CONSOLE_TOOLS BUILD_NAME=Rc1-Pc BUILD_NUMBER=3 CHANGE_LIST_NUMBER=108207 COMMON_EXPORTS
20.02.2009

ucc:
fxuccm01 (2).ini
0kb.
10.06.2009
startupucc (2).ini
0kb.
23.02.2005
startupucc.ini
1kb.
22.11.2005
common.euccontentsearch.dll 5.5.0.5
16kb.
EUCContentSearch05.04.2020
Send message