OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênuccommon.dll

Thể loại: Stormrise
Mô tả: Stormrise
SpecialBuild: COMMON_EXPORTS CFG_PC CFG_LIVE _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE WIN32 _WINDOWS _USRDLL _WINDLL _WIN32_WINNT=0x0500 NDEBUG CFG_FINAL CFG_RETAIL CFG_NAME=final CFG_CONSOLE_TOOLS BUILD_NAME=Rc1-Pc BUILD_NUMBER=3 CHANGE_LIST_NUMBER=108207 COMMON_EXPORTS
Kích thước tập tin: 0.54 Mb
Ngày tập tin: 20.02.2009 02:09
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 0
Nội bộ tên: Stormrise
Tên file gốc: ucCommon.dll
Tên sản phẩm: Stormrise
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 0
Tên công ty: SEGA
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt uccommon.dll:


Sao chép tập tin uccommon.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu uccommon.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép uccommon.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép uccommon.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 uccommon.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message