OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênunins000.exe

Thể loại: Ashampoo Snap 5
Mô tả: Setup/Uninstall
Kích thước tập tin: 1.21 Mb
Ngày tập tin: 25.09.2012 09:26
Tập tin phiên bản: 51.1052.0.0
Nội bộ tên: shfolder
Tên file gốc: shfolder.dll
Tên sản phẩm: Microsoft(R) Windows (R) 2000 Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.50.4807.2300
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt unins000.exe:


Sao chép tập tin unins000.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu unins000.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép unins000.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép unins000.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 unins000.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
unins000 (2).exe 51.1051.0.0
1442kb.
Setup/Uninstall01.10.2012
unins000 (2).exe 51.1052.0.0
419kb.
Setup/Uninstall16.11.2012
unins000 (3).exe 51.1051.0.0
1178kb.
Setup/Uninstall01.10.2012
unins000 (8).exe 51.15.0.0
75kb.
Uninstaller
Inno Setup home page: http://www.innosetup.com
26.06.2004
unins000.exe 51.52.0.0
891kb.
Setup/Uninstall13.09.2012
unins000.exe 51.1052.0.0
1290kb.
Setup/Uninstall14.09.2012
unins000.exe 51.42.0.0
658kb.
Setup/Uninstall
Inno Setup home page: http://www.innosetup.com
14.09.2012
unins000.exe 51.1052.0.0
1149kb.
Setup/Uninstall14.09.2012
unins000.exe 51.1052.0.0
1169kb.
Setup/Uninstall14.09.2012
unins000.exe 51.1052.0.0
1512kb.
Setup/Uninstall20.09.2012
unins000.exe 51.1052.0.0
1177kb.
Setup/Uninstall21.09.2012
unins000.exe 51.52.0.0
698kb.
Setup/Uninstall24.09.2012
unins000.exe 51.47.0.0
670kb.
Setup/Uninstall25.09.2012
unins000.exe 51.1052.0.0
1224kb.
Setup/Uninstall25.09.2012
unins000.exe 51.52.0.0
735kb.
Setup/Uninstall25.09.2012
unins000.exe 51.47.0.0
670kb.
Setup/Uninstall26.09.2012
unins000.exe 51.52.0.0
699kb.
Setup/Uninstall26.09.2012
unins000.exe 51.49.0.0
679kb.
Setup/Uninstall27.09.2012
unins000.exe 51.52.0.0
905kb.
Setup/Uninstall01.10.2012

unins:
osuninst.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
66kb.
Uninstall Interface14.04.2008
osuninst.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
5kb.
Uninstall Interface24.03.2005
wosuninst.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
116kb.
Uninstall Interface25.03.2003
rtnuninst64 (2).dll 1, 0, 0, 5
105kb.
RTNUninst12.06.2012
rtnuninst64.dll 1, 0, 0, 5
105kb.
RTNUninst12.06.2012
osuninst (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
8kb.
Uninstall Interface14.07.2009
osuninst (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
7kb.
Uninstall Interface14.07.2009
rtnuninst32.dll 1, 0, 0, 5
99kb.
RTNUninst18.09.2012
uninshs.exe 2.1.0.232
27kb.
Uninstall for InnoSetup by Han-soft20.09.2012
uninstall.exe 2.1
106kb.
GOM Player Setup File
GOM Player Setup File (2012-03-14 15:35:00)
24.04.2012
Send message