OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvcredist_x64.exe

Thể loại: NFS Shift
Mô tả: Win32 Cabinet Self-Extractor
Kích thước tập tin: 4.09 Mb
Ngày tập tin: 02.05.2009 16:19
Tập tin phiên bản: 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Nội bộ tên: Wextract
Tên file gốc: WEXTRACT.EXE
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.00.2900.2180
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt vcredist_x64.exe:


Sao chép tập tin vcredist_x64.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vcredist_x64.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vcredist_x64.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vcredist_x64.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vcredist_x64.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
vcredist_x64 (1).exe
7028kb.
27.01.2022
vcredist_x64 (2).exe 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
3143kb.
Win32 Cabinet Self-Extractor27.01.2022
vcredist_x64.exe
7026kb.
07.01.2022
vcredist_x64.exe 6.3.0015.0 built by: dnsrv
5544kb.
Self-Extracting Cabinet16.01.2022
vcredist_x64.exe
7019kb.
16.01.2022
vcredist_x64.exe
3101kb.
19.01.2022
vcredist_x64.exe 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
3101kb.
Win32 Cabinet Self-Extractor24.01.2022
vcredist_x64.exe 6, 1, 22, 5
5106kb.
sfxcab29.01.2022
vcredist_x64.exe 6, 1, 22, 5
5089kb.
sfxcab01.02.2022
vcredist_x64.exe 6.3.0015.0 built by: dnsrv
10033kb.
Self-Extracting Cabinet05.02.2022
vcredist_x64.exe 6.3.0015.0 built by: dnsrv
10036kb.
Self-Extracting Cabinet20.02.2022
vcredist_x64.exe 6.00.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
3126kb.
Win32 Cabinet Self-Extractor02.03.2022
vcredist_x64.exe 6.3.0015.0 built by: dnsrv
5585kb.
Self-Extracting Cabinet03.03.2022
vcredist_x64.exe
7021kb.
08.03.2022
vcredist_x64.exe
14943kb.
26.08.2016
vcredist_x64_2008_sp1_x64.exe 6, 1, 22, 5
4846kb.
sfxcab24.01.2022
vcredist_x64_2010.exe 2.0.1.2
5593kb.
Microsoft Visual C++ 2010 x86 & x64
It Is A Product From OsZone.net
11.02.2022

vcredist:
vcredist_x86.exe 6.00.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
2659kb.
Win32 Cabinet Self-Extractor20.08.2008
vcredist2005sp1_x86.exe 6.00.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
2659kb.
Win32 Cabinet Self-Extractor25.10.2011
vcredist2008sp1_x86.exe 6.1.0022.5 (SRV03_QFE.031113-0918)
4033kb.
25.10.2011
vcredist_x86.exe 6, 1, 22, 5
1779kb.
sfxcab07.05.2012
vcredist_x86.exe 2.0.50727.762
2620kb.
IExpress Setup16.12.2012
vcredist_x86.exe 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
2623kb.
Win32 Cabinet Self-Extractor07.08.2008
vcredist_x86.exe 2.0.50727.762
2625kb.
IExpress Setup28.02.2009
vcredist_x86.exe 6, 1, 22, 5
4381kb.
sfxcab06.01.2016
vcredist_x86.exe
446kb.
20.08.2012
vcredist_x86_eng.exe
443kb.
01.12.2014
vcredist_x86.exe
14118kb.
02.07.2019
vcredist_2015-2019_x86.exe
14075kb.
13.01.2022
vcredist_x86.exe 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
2644kb.
Win32 Cabinet Self-Extractor05.11.2020
vcredist_2015-2019_x64.exe
14623kb.
14.01.2022
vcredist2008_x64.exe 6, 1, 22, 5
5086kb.
sfxcab15.01.2022
vcredist_x86.exe 6, 1, 22, 5
4378kb.
sfxcab16.01.2022
vcredist_x86_2005.exe 6.00.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
2659kb.
Win32 Cabinet Self-Extractor16.01.2022
Send message