OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên


Windows XP
Windows 7
Windows XP x64
Windows 7 x64
3ds Max 2012
Adobe
iTunes
Warcraft
GTA
Counter-Strike 1.6
Macromedia Dreamweaver
Epson Print
Download Master
K-lite Codec
Skype
World of Tanks
World of Warcraft
Delphi 7
Borland Turbo Pascal 7.0
Power Archiver
Xara Photo Graphic Designer
Miscellanea

vcredist_x86.exe

Thể loại: sims 3
Mô tả: Win32 Cabinet Self-Extractor
Kích thước tập tin: 2.6 Mb
Ngày tập tin: 20.08.2008 20:59
Tập tin phiên bản: 6.00.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
Nội bộ tên: Wextract
Tên file gốc: WEXTRACT.EXE
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.00.3790.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt vcredist_x86.exe:


Sao chép tập tin vcredist_x86.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vcredist_x86.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vcredist_x86.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vcredist_x86.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vcredist_x86.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
vcredist_x86.exe 6, 1, 22, 5 07.05.2012
vcredist_x86.exe 2.0.50727.762 16.12.2012
vcredist_x86.exe 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) 07.08.2008
vcredist_x86.exe 2.0.50727.762 28.02.2009
Send message