OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvds_ps.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub
Kích thước tập tin: 106.5 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: VDS_PS.DLL
Tên file gốc: VDS_PS.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt vds_ps.dll:


Sao chép tập tin vds_ps.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vds_ps.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vds_ps.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vds_ps.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vds_ps.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
vds_ps (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
114kb.
Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub14.07.2009
vds_ps (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
44kb.
Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub14.07.2009
vds_ps.dll 5.2.3790.4497 (srv03_sp2_qfe.090417-1206)
41kb.
Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub18.04.2009

vds:
dmvdsitf.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
172kb.
Disk Management Snap-in Support Library17.02.2007
microsoft.storage.vds.dll 5.2.3790.3959
152kb.
Microsoft.Storage.SanMmc.dll
The SAN Management Snap-In
17.02.2007
vdsbas.dll 5.2.3790.4497 (srv03_sp2_qfe.090417-1206)
258kb.
Virtual Disk Service Basic Provider18.04.2009
vdsdyndr.dll 5.2.3790.4497 (srv03_sp2_qfe.090417-1206)
446kb.
VDS Dynamic Volume Provider, Version 1.018.04.2009
vdsutil.dll 5.2.3790.4678 (srv03_sp2_qfe.100310-1626)
95kb.
Virtual Disk Service Utility Library10.03.2010
vdswmi.dll 5.2.3790.4552 (srv03_sp2_qfe.090715-1546)
288kb.
WMI Provider for VDS17.07.2009
wvds_ps.dll 5.2.3790.4497 (srv03_sp2_qfe.090417-1206)
30kb.
Microsoft® Virtual Disk Service proxy/stub18.04.2009
vdsbas (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
157kb.
Virtual Disk Service Basic Provider21.11.2010
vdsbas.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
157kb.
Virtual Disk Service Basic Provider21.11.2010
vdsbas (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
187kb.
Virtual Disk Service Basic Provider21.11.2010
vdsutil (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
182kb.
Virtual Disk Service Utility Library21.11.2010
vdsdyn (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
569kb.
VDS Dynamic Volume Provider, Version 2.1.0.114.07.2009
vdsvd (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
54kb.
VDS Virtual Disk Provider, Version 1.014.07.2009
vdswmi (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
226kb.
WMI Provider for VDS14.07.2009
wmvdspa (2).dll 6.1.7600.16385
181kb.
Windows Media Video DSP Components - Advanced14.07.2009
mfvdsp (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
69kb.
Windows Media Foundation Video DSP Components14.07.2009
dmvdsitf (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
216kb.
Disk Management Snap-in Support Library14.07.2009
wmvdspa (2).dll 6.1.7600.16385
142kb.
Windows Media Video DSP Components - Advanced14.07.2009
Send message