OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvdsbas.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Virtual Disk Service Basic Provider
Kích thước tập tin: 156.5 Kb
Ngày tập tin: 21.11.2010 07:24
Tập tin phiên bản: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Nội bộ tên: vdsbas.dll
Tên file gốc: vdsbas.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7601.17514
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt vdsbas.dll:


Sao chép tập tin vdsbas.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vdsbas.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vdsbas.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vdsbas.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vdsbas.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
vdsbas (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
157kb.
Virtual Disk Service Basic Provider21.11.2010
vdsbas (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
187kb.
Virtual Disk Service Basic Provider21.11.2010
vdsbas.dll 5.2.3790.4497 (srv03_sp2_qfe.090417-1206)
258kb.
Virtual Disk Service Basic Provider18.04.2009
vdsbas.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
234kb.
Virtual Disk Service Basic Provider12.04.2018
Send message