OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvehicle (29).ini

Thể loại: Need for Speed Hot Pursuit 2
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 2.82 Kb
Ngày tập tin: 22.09.2002 09:49
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt vehicle (29).ini:


Sao chép tập tin vehicle (29).ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vehicle (29).ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vehicle (29).ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vehicle (29).ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vehicle (29).ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
vehicle (10).ini
5kb.
19.12.2002
vehicle (11).ini
5kb.
10.12.2002
vehicle (12).ini
6kb.
20.11.2002
vehicle (13).ini
4kb.
08.11.2002
vehicle (14).ini
7kb.
05.11.2002
vehicle (15).ini
4kb.
02.11.2002
vehicle (16).ini
6kb.
01.11.2002
vehicle (17).ini
4kb.
23.09.2002
vehicle (18).ini
4kb.
23.09.2002
vehicle (19).ini
4kb.
22.09.2002
vehicle (2).ini
3kb.
03.09.2003
vehicle (20).ini
5kb.
22.09.2002
vehicle (21).ini
3kb.
22.09.2002
vehicle (22).ini
3kb.
22.09.2002
vehicle (23).ini
3kb.
22.09.2002
vehicle (24).ini
2kb.
22.09.2002
vehicle (25).ini
6kb.
22.09.2002
vehicle (26).ini
1kb.
22.09.2002
vehicle (27).ini
3kb.
22.09.2002
vehicle (28).ini
3kb.
22.09.2002
Send message