OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvorbisfile.dll

Thể loại: Dishonored
Mô tả: VorbisFile Dynamic Link Library
Compiled by Epic Games 2009
Kích thước tập tin: 28.27 Kb
Ngày tập tin: 09.10.2012 16:00
Tập tin phiên bản: 1, 2, 0, 4889
Nội bộ tên: VorbisFile
Tên file gốc: vorbisfile.dll
Tên sản phẩm: VorbisFile Dynamic Link Library
Sản phẩm phiên bản: 1, 2, 0, 4889
Tên công ty: Xiph.Org Foundation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt vorbisfile.dll:


Sao chép tập tin vorbisfile.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vorbisfile.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vorbisfile.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vorbisfile.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vorbisfile.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
vorbisfile (2).dll 30.01.2010
vorbisfile (2).dll 23.02.2005
vorbisfile (2).dll 09.05.2004
vorbisfile.dll 16.12.2012
vorbisfile.dll 10.10.2008
vorbisfile.dll 1, 1, 2, 3761 03.06.2008
vorbisfile.dll 27.01.2006
vorbisfile.dll 14.08.2006
vorbisfile.dll 10.02.2006
vorbisfile.dll 06.03.2005
vorbisfile.dll 26.02.2008
vorbisfile.dll 19.06.2008
vorbisfile.dll 31.03.2002
vorbisfile.dll 02.10.2009
Send message