OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvoyager.exe

Thể loại: Voyager
Mô tả: The Bat! Voyager E-Mail Client
Kích thước tập tin: 13.42 Mb
Ngày tập tin: 28.09.2012 08:29
Tập tin phiên bản: 5.1.6.5
Nội bộ tên: Voyager
Tên file gốc: voyager.exe
Tên sản phẩm: The Bat! Voyager
Sản phẩm phiên bản: 5.1.6.5
Tên công ty: Ritlabs S.R.L.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt voyager.exe:


Sao chép tập tin voyager.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu voyager.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép voyager.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép voyager.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 voyager.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message