OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênvui.dll

Thể loại: HeroesOfAE
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 384 Kb
Ngày tập tin: 23.08.2006 09:35
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt vui.dll:


Sao chép tập tin vui.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu vui.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép vui.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép vui.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 vui.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
vuins32.dll 1.7.0.12
68kb.
Windows network adapter uninstaller25.12.2011
vuins64.dll 1.7.0.12
14kb.
Windows network adapter uninstaller25.12.2011

vui:
hpvui50.dll 5.1.2475.0
32kb.
Windows Unidrv Plugin17.08.2001
ovui2.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
44kb.
Logitech Camera Property Pages17.08.2001
ovui2rc.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
41kb.
Logitech Camera Property Pages17.08.2001
unidrvui.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
192kb.
UniDriver User Interface17.08.2001
unidrvui.dll 5.2.3790.120 (srv03_qfe.031205-1652)
193kb.
UniDriver User Interface04.08.2004
unidrvui.dll 6.0.6000.20691 (vista_ldr.071001-1600)
727kb.
Interfaz de usuario UniDriver14.04.2008
hpvui50.dll 5.2.3790.1156
35kb.
Windows Unidrv Plugin24.03.2005
unidrvui.dll 6.1.7601.21760 (win7sp1_ldr.110629-1512)
864kb.
Interfaz de usuario UniDriver11.07.2011
unidrvui (3).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
864kb.
Interfaz de usuario UniDriver21.11.2010
wwanadvui (2).dll 08.01.02.00 (win7_rtm.090713-1255)
192kb.
Wireless WAN Connection Flows14.07.2009
drvui30.dll 3.60.0128
2127kb.
PDF-XChange DriversUI
PDF-XChange Drivers DLL
12.12.2007
nvui.dll 8.17.13.1033
4047kb.
NVIDIA User Experience Driver Component20.10.2012
nvuir.dll 8.17.13.1033
1168kb.
NVIDIA Portuguese language resource library20.10.2012
cmvuirc (10).dll 1.4.0.0
22kb.
Easy Guide Viewer05.01.2010
cmvuirc (11).dll 1.4.0.0
36kb.
Easy Guide Viewer05.01.2010
cmvuirc (17).dll 1.4.0.0
23kb.
Easy Guide Viewer05.01.2010
cmvuirc (18).dll 1.4.0.0
23kb.
Easy Guide Viewer05.01.2010
cmvuirc (26).dll 1.4.0.0
26kb.
Easy Guide Viewer05.01.2010
cmvuirc (28).dll 1.4.0.0
27kb.
Easy Guide Viewer05.01.2010
lvui2.dll 13.00.1783.0
531kb.
Logicool Camera Property Pages15.05.2010
Send message