OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwabsyncprovider (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft Windows Contacts Sync Provider
Kích thước tập tin: 57.5 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:16
Tập tin phiên bản: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: WABSyncProvider
Tên file gốc: WABSyncProvider.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt wabsyncprovider (2).dll:


Sao chép tập tin wabsyncprovider (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wabsyncprovider (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wabsyncprovider (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wabsyncprovider (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wabsyncprovider (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
wabsyncprovider (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
71kb.
Microsoft Windows Contacts Sync Provider14.07.2009
wabsyncprovider.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
70kb.
Microsoft Windows Contacts Sync Provider12.04.2018
Send message