OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwactiveds.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: ADs Router Layer DLL
Kích thước tập tin: 195.5 Kb
Ngày tập tin: 05.03.2007 14:44
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.4035 (srv03_sp2_qfe.070304-2240)
Nội bộ tên: ADs
Tên file gốc: ADs
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.4035
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt wactiveds.dll:


Sao chép tập tin wactiveds.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wactiveds.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wactiveds.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wactiveds.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wactiveds.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message