OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwagentmpx.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Microsoft Agent Custom Marshaling Proxy DLL
Kích thước tập tin: 50 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 18:30
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1240
Nội bộ tên: AGENTMRSHLPRX
Tên file gốc: AgentMPx.dll
Tên sản phẩm: Microsoft Agent Custom Marshaling Proxy DLL
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1240
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt wagentmpx.dll:


Sao chép tập tin wagentmpx.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wagentmpx.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wagentmpx.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wagentmpx.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wagentmpx.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message