OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwamreg.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: WAM Registration DLL
Kích thước tập tin: 78.5 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: wamreg.dll
Tên file gốc: wamreg.dll
Tên sản phẩm: Internet Information Services
Sản phẩm phiên bản: 6.0.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt wamreg.dll:


Sao chép tập tin wamreg.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wamreg.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wamreg.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wamreg.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wamreg.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
wamreg.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
37kb.
WAM Registration DLL14.07.2009
wamreg.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
32kb.
WAM Registration DLL14.07.2009
wamreg51.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
52kb.
WAM Registration DLL14.04.2008
wamregps.dll 6.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
7kb.
WAMREG Proxy Stub17.08.2001
wamregps.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
10kb.
WAMREG Proxy Stub24.03.2005
wamregps.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
15kb.
WAMREG Proxy Stub14.07.2009
wamregps.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
11kb.
WAMREG Proxy Stub14.07.2009

wamreg:
wwamreg.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
55kb.
WAM Registration DLL24.03.2005
Send message