OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwappmgmts.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Software installation Service
Kích thước tập tin: 171 Kb
Ngày tập tin: 17.02.2007 06:02
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
Nội bộ tên: appmgmts.dll
Tên file gốc: appmgmts.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.3959
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt wappmgmts.dll:


Sao chép tập tin wappmgmts.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wappmgmts.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wappmgmts.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wappmgmts.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wappmgmts.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message