OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênwnaspi32.dll

Thể loại: Almeza
Mô tả: ASPI Layer for Windows NT/2000/XP/2003/Vista/Longhorn
Kích thước tập tin: 130.5 Kb
Ngày tập tin: 26.03.2007 09:00
Tập tin phiên bản: 7.2.20 Build 20070220
Nội bộ tên: WnASPI32
Tên file gốc: WnASPI32
Tên sản phẩm: ASPI Layer for Windows NT/2000/XP/2003/Vista/Lon
Sản phẩm phiên bản: 7.2.20 Build 20070220
Tên công ty: Rocket Division Software
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt wnaspi32.dll:


Sao chép tập tin wnaspi32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu wnaspi32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép wnaspi32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép wnaspi32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 wnaspi32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
wnaspi32.dll 4.60 (1021)
44kb.
ASPI for Win32 (95/NT) DLL10.09.1999
wnaspi32.dll V13 'Trident II' Build 20110818
1769kb.
ASPI for Windows13.12.2011
wnaspi32.dll 4.71 (0002)
44kb.
ASPI for Win32 (95/NT) DLL10.10.2016
Send message