OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênx3dviewer.dll

Thể loại: Xara Photo Graphic Designer 2013
Mô tả: X3Dviewer Module
Kích thước tập tin: 120 Kb
Ngày tập tin: 12.06.2012 17:28
Tập tin phiên bản: 1, 0, 0, 1
Nội bộ tên: X3Dviewer
Tên file gốc: X3Dviewer.DLL
Tên sản phẩm: X3Dviewer Module
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 0, 1
Tên công ty: J
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt x3dviewer.dll:


Sao chép tập tin x3dviewer.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu x3dviewer.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép x3dviewer.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép x3dviewer.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 x3dviewer.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


dviewer:
plasmoidviewer.exe
70kb.
08.10.2012
Send message