OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lên



xerces-c_2_6 (2).dll

Thể loại: HP PAVILION G6-1106SR
Mô tả: Shared Library for Xerces-C Version 2.6.0
Dynamic linked library for Xerces-C
Kích thước tập tin: 1.78 Mb
Ngày tập tin: 28.09.2011 16:32
Tập tin phiên bản: 2, 6, 0
Nội bộ tên: xerces-c_2_6.dll
Tên file gốc: xerces-c_2_6.dll
Tên sản phẩm: Xerces-C Version 2.6.0
Sản phẩm phiên bản: 2, 6, 0
Tên công ty: Apache Software Foundation
Virus quét:




Làm thế nào để cài đặt xerces-c_2_6 (2).dll:


Sao chép tập tin xerces-c_2_6 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu xerces-c_2_6 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép xerces-c_2_6 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép xerces-c_2_6 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 xerces-c_2_6 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
xerces-c_2_6.dll 2, 6, 0
2304kb.
Shared Library for Xerces-C Version 2.6.0
Dynamic linked library for Xerces-C
22.02.2011
xerces-c_2_6.dll 2, 6, 0
1720kb.
Shared Library for Xerces-C Version 2.6.0
Dynamic linked library for Xerces-C
30.08.2005
xerces-c_2_6.dll 2, 6, 0
2347kb.
Shared Library for Xerces-C Version 2.6.0
Dynamic linked library for Xerces-C
26.09.2011
xerces-c_2_6.dll 2, 6, 0
1821kb.
Shared Library for Xerces-C Version 2.6.0
Dynamic linked library for Xerces-C
26.09.2011
xerces-c_2_6.dll 2, 6, 0
2650kb.
Shared Library for Xerces-C Version 2.6.0
Dynamic linked library for Xerces-C
28.09.2011

xerces:
xerceslib.dll 1, 6, 0
1691kb.
Shared Library for Xerces-C Version 1.6.0
Dynamic linked library for Xerces-C
20.08.2002
xercesxmldom.dll 7.0.0.0
318kb.
Xerces XML DOM Interfaces20.08.2002
xerces-c_2.dll 2, 7, 0
2443kb.
Shared Library for Xerces-C Version 2.7.0
Dynamic linked library for Xerces-C
22.02.2011
xerces-c_2_8_aec.dll 2, 8, 0
2446kb.
Shared Library for Xerces-C Version 2.8.0
Dynamic linked library for Xerces-C
22.02.2011
xerces-c_2_8.dll 2, 8, 0
1850kb.
Shared Library for Xerces-C Version 2.8.0
Dynamic linked library for Xerces-C
15.05.2013
xerces-ad-c_3.dll 3, 2, 1
3828kb.
Shared Library for Xerces-C++ Version 3.2.1
Dynamic linked library for Xerces-C++
28.04.2022
xerces-c_2_7.dll 2, 7, 0
1848kb.
Shared Library for Xerces-C Version 2.7.0
Dynamic linked library for Xerces-C
25.02.2011




Send message