OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênxinput1_3.dll

Thể loại: Raven Squad
Mô tả: Microsoft Common Controller API
Kích thước tập tin: 89.77 Kb
Ngày tập tin: 28.09.2006 15:04
Tập tin phiên bản: 9.15.779.0000
Nội bộ tên: XInput
Tên file gốc: XInput1_3.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® DirectX for Windows®
Sản phẩm phiên bản: 9.15.779.0000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt xinput1_3.dll:


Sao chép tập tin xinput1_3.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu xinput1_3.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép xinput1_3.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép xinput1_3.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 xinput1_3.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
xinput1_3 (2).dll 9.18.944.0000
80kb.
Microsoft Common Controller API04.04.2007
xinput1_3.dll 9.18.944.0000
105kb.
Microsoft Common Controller API04.04.2007
xinput1_3.dll 9.15.779.0000
67kb.
Microsoft Common Controller API11.01.2008
xinput1_3.dll 9.15.779.0000
66kb.
Microsoft Common Controller API28.02.2009
xinput1_3.dll 9.15.779.0000
74kb.
Microsoft Common Controller API07.01.2022
xinput1_3.dll 3.4.0.789
107kb.
XBOX 360 Controller Emulator26.08.2013
xinput1_3.dll 3.4.1.1357
124kb.
XBOX 360 Controller Emulator (x86)16.01.2022
xinput1_3.dll
108kb.
05.03.2013
xinput1_3.dll 3.4.1.1357
143kb.
XBOX 360 Controller Emulator (x64)28.01.2022
xinput1_3.dll 3.4.1.1346
143kb.
XBOX 360 Controller Emulator (x64)12.09.2015
xinput1_3.dll 9.18.944.0000
108kb.
Microsoft Common Controller API02.03.2022
xinput1_3.dll 3.2.0.295
59kb.
XBOX 360 Controller Emulator05.03.2022
xinput1_3.dll 3.1.4.1
46kb.
XBOX 360 Controller Emulator01.07.2022

xinput:
xinput9_1_0 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
30kb.
XNA Common Controller14.07.2009
xinput9_1_0 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
25kb.
XNA Common Controller14.07.2009
xinput1_1 (2).dll 9.12.589.0000 built by: mmbuild
61kb.
Microsoft Common Controller API31.03.2006
xinput1_1.dll 9.12.589.0000 built by: mmbuild
82kb.
Microsoft Common Controller API31.03.2006
xinput1_2 (2).dll 9.14.701.0000
61kb.
Microsoft Common Controller API28.07.2006
xinput1_2.dll 9.14.701.0000
82kb.
Microsoft Common Controller API28.07.2006
xinputdotnet.dll
9kb.
07.03.2009
xinput9_1_0 (2).dll 9.10.455.0000 built by: mmbuild
60kb.
Microsoft Common Controller API05.12.2005
xinput9_1_0.dll 9.10.455.0000 built by: mmbuild
80kb.
Microsoft Common Controller API05.12.2005
xinput9_1_0 (2).dll 9.09.376.0000 built by: mmbuild
60kb.
XNA Common Controller Beta28.09.2005
xinput9_1_0.dll 9.09.376.0000 built by: mmbuild
80kb.
XNA Common Controller Beta28.09.2005
xinput_poll.dll
14kb.
03.03.2009
chxinputrouter.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
342kb.
"ChxInputRouter.DYNLINK"12.04.2018
xinput1_4.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
43kb.
Microsoft Common Controller API12.04.2018
xinput9_1_0.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
11kb.
XNA Common Controller12.04.2018
Send message