OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênxinput9_1_0 (2).dll

Thể loại: Condemned Criminal Origins
Mô tả: XNA Common Controller Beta
Kích thước tập tin: 59.7 Kb
Ngày tập tin: 28.09.2005 14:35
Tập tin phiên bản: 9.09.376.0000 built by: mmbuild
Nội bộ tên: Xinput
Tên file gốc: Xinput.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® DirectX for Windows®
Sản phẩm phiên bản: 9.09.376.0000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt xinput9_1_0 (2).dll:


Sao chép tập tin xinput9_1_0 (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu xinput9_1_0 (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép xinput9_1_0 (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép xinput9_1_0 (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 xinput9_1_0 (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
xinput9_1_0 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
30kb.
XNA Common Controller14.07.2009
xinput9_1_0 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
25kb.
XNA Common Controller14.07.2009
xinput9_1_0 (2).dll 9.10.455.0000 built by: mmbuild
60kb.
Microsoft Common Controller API05.12.2005
xinput9_1_0.dll 9.10.455.0000 built by: mmbuild
80kb.
Microsoft Common Controller API05.12.2005
xinput9_1_0.dll 9.09.376.0000 built by: mmbuild
80kb.
XNA Common Controller Beta28.09.2005

xinput:
xinput1_1 (2).dll 9.12.589.0000 built by: mmbuild
61kb.
Microsoft Common Controller API31.03.2006
xinput1_1.dll 9.12.589.0000 built by: mmbuild
82kb.
Microsoft Common Controller API31.03.2006
xinput1_2 (2).dll 9.14.701.0000
61kb.
Microsoft Common Controller API28.07.2006
xinput1_2.dll 9.14.701.0000
82kb.
Microsoft Common Controller API28.07.2006
xinput1_3 (2).dll 9.18.944.0000
80kb.
Microsoft Common Controller API04.04.2007
xinput1_3.dll 9.18.944.0000
105kb.
Microsoft Common Controller API04.04.2007
xinputdotnet.dll
9kb.
07.03.2009
xinput1_3.dll 9.15.779.0000
67kb.
Microsoft Common Controller API11.01.2008
xinput1_3.dll 9.15.779.0000
90kb.
Microsoft Common Controller API28.09.2006
xinput1_3.dll 9.15.779.0000
66kb.
Microsoft Common Controller API28.02.2009
xinput_poll.dll
14kb.
03.03.2009
Send message