OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênyager_sse.exe

Thể loại: Yager
Mô tả: Original exe file
Kích thước tập tin: 2.62 Mb
Ngày tập tin: 22.11.2003 12:16
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt yager_sse.exe:


Sao chép tập tin yager_sse.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu yager_sse.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép yager_sse.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép yager_sse.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 yager_sse.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


yager:
voyager.exe 5.1.6.5
13741kb.
The Bat! Voyager E-Mail Client28.09.2012
yager.exe
2660kb.
22.11.2003
Send message