OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênzip.dll

Thể loại: KEmulator Lite
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 56.11 Kb
Ngày tập tin: 05.08.2010 11:14
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt zip.dll:


Sao chép tập tin zip.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu zip.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép zip.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép zip.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 zip.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
zip (2).dll 7.0.60.23
72kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
zip.dll 6.0.200.2
51kb.
Java(TM) Platform SE binary03.07.2012
zip.dll
52kb.
16.09.2003
zip.dll 6.0.310.5
46kb.
Java(TM) Platform SE binary07.05.2012
zip.dll 7.0.60.23
72kb.
Java(TM) Platform SE binary15.11.2012
zip.dll 10.0.1
75kb.
Java(TM) Platform SE binary04.04.2020
zip32.dll 2.3
74kb.
Info-ZIP's Zip dll22.02.2011
zipcontainer.dll 10.0.10586.0 (th2_release.151029-1700)
80kb.
Zip Container DLL19.03.2017
zipcontainer.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
75kb.
Zip Container DLL12.04.2018
zipdll.dll
116kb.
12.06.2012
zipdll.dll
128kb.
23.12.2002
zipfldr.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
331kb.
Compressed (zipped) Folders14.04.2008
zipfldr.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
450kb.
Compressed (zipped) Folders17.02.2007
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
420kb.
Compressed (zipped) Folders27.07.2012
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
383kb.
Compressed (zipped) Folders27.07.2012
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
320kb.
Compressed (zipped) Folders21.11.2010
zipfldr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
358kb.
Compressed (zipped) Folders21.11.2010
zipfldr.dll 10.0.17134.165 (WinBuild.160101.0800)
377kb.
Compressed (zipped) Folders06.07.2018
zipsend.dll 1.0.4269.23419
238kb.
WinZipCourier11.04.2012

zip:
gzip.dll 6.0.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
32kb.
GZIP Compression DLL14.04.2008
gzip.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
35kb.
GZIP Compression DLL24.03.2005
wgzip.dll 6.0.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
25kb.
GZIP Compression DLL24.03.2005
wzipfldr.dll 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
334kb.
Compressed (zipped) Folders17.02.2007
adp_service_opczip-2_5.dll 2.5.21.0
584kb.
ADP Toolkit10.08.2012
gzip.dll 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
39kb.
GZIP Compression DLL21.11.2010
hpzipm12 (2).dll 11,2,2,31
63kb.
PmlDrv Module14.07.2009
hpzipr12 (2).dll 11,2,2,31
44kb.
PML Run-time library14.07.2009
hpzipt12 (2).dll 11,2,2,31
38kb.
SNMP Network Interface (Windows)14.07.2009
gzip.dll 7.5.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
27kb.
GZIP Compression DLL14.07.2009
adp_service_opczip-2_5.dll 2.5.22.0
770kb.
ADP Toolkit22.02.2011
unzip32.dll 5.51
105kb.
Info-ZIP's UnZip DLL for Win3222.02.2011
dzip32.dll 5.00.05
168kb.
DynaZIP Multi-Threading Zip DLL30.11.2004
Send message