ĐỀ chuẩn minh họa số 20 (Đề thi có 05 trang) KỲ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năM 2023tải về 91.08 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu01.02.2024
Kích91.08 Kb.
#56519
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ĐỀ CHUẨN MINH HỌA SỐ 20ĐỀ CHUẨN MINH HỌA SỐ 20
(Đề thi có 05 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG ANH
Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề
--------------------------
Họ, tên thí sinh:…………………………………………………………………………
Số báo danh:.................................................................................................................... 
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in 
pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. breath
B. thread
C. without
D. theme
Question 2. A. extinct
B. positive
C. thrilling
D. impressive
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the 
primary stress in each of the following questions.
Question 3A. parent
B. paper
C. disease
D. weather
Question 4A. disaster
B. countryman
C. stadium
D. habitat
Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5. Many of the items such as rings, key chains, or souvenirs are made of unusual shell or unique 
stones illegally _______ from the protected areas.
A. which is removed
B. removing
C. which is removing
D. removed
Question 6. He arrived _______ than anyone else, so he had to wait more than an hour.
A. earlier
B. more early
C. early

tải về 91.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương