Bé khoa häc vµ c ng nghÖ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 129.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích129.6 Kb.
#16187

bé khoa häc vµ c«ng nghÖ
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 15/2006/Q§-BKHCN
Hµ Néi, ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2006


QuyÕt ®Þnh
VÒ viÖc ban hµnh

"Quy ®Þnh vÒ viÖc cÊp, sö dông vµ qu¶n lý m· sè m· v¹ch"
bé tr­­ëng

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 54/2003/N§-CP ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ vµ NghÞ ®Þnh sè 28/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 54/2003/N§-CP;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 45/2002/Q§-TTg ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh néi dung qu¶n lý nhµ n­­íc vÒ m· sè m· v¹ch vµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­­íc vÒ m· sè m· v¹ch;

Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc tr­­ëng Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­­îng vµ Vô tr­ëng Vô Ph¸p chÕ,


QuyÕt ®Þnh :


§iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy "Quy ®Þnh vÒ viÖc cÊp, sö dông vµ qu¶n lý m· sè m· v¹ch".

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

§iÒu 3. Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­­êng ChÊt l­îng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn Quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 4. C¸c «ng Tæng côc tr­­ëng Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­­êng ChÊt l­îng, Vô tr­ëng Vô Ph¸p chÕ vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn:

- Thñ t­íng ChÝnh phñ (®Ó b/c);

- C¸c Phã Thñ t­íng ChÝnh phñ (®Ó b/c);

- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP;

- UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW;

- C«ng b¸o;

- Côc KiÓm tra v¨n b¶n (Bé T­ ph¸p);

- L­­u VT, T§C.Kt. Bé tr­­ëng

thø tr­ëng

(®· ký)


Bïi M¹nh H¶iQuy ®Þnh

vÒ viÖc cÊp, sö dông vµ qu¶n lý m· sè m· v¹ch

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 15/2006/Q§-BKHCN

ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ)Ch­¬ng I

Quy ®Þnh chung
§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh

Quy ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ viÖc cÊp, sö dông vµ qu¶n lý c¸c lo¹i m· sè m· v¹ch (d­íi ®©y viÕt t¾t lµ MSMV) cã m· quèc gia cña ViÖt Nam vµ viÖc qu¶n lý sö dông MSMV cña n­íc ngoµi.


§iÒu 2. §èi t­îng ¸p dông

Quy ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam, tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam (sau ®©y gäi chung lµ tæ chøc/doanh nghiÖp) cã nhu cÇu sö dông MSMV vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc cÊp MSMV.


§iÒu 3. Gi¶i thÝch tõ ng÷

Trong quy ®Þnh nµy, c¸c tõ ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:

1. M· sè lµ mét d·y c¸c ch÷ sè dïng ®Ó ph©n ®Þnh vËt phÈm, ®Þa ®iÓm, tæ chøc.

2. M· v¹ch lµ mét d·y c¸c v¹ch thÉm song song vµ c¸c kho¶ng trèng xen kÏ ®Ó thÓ hiÖn m· sè sao cho m¸y quÐt cã thÓ ®äc ®­îc.

3. EAN lµ tªn cña tæ chøc MSMV quèc tÕ tr­íc th¸ng 2 n¨m 2005.

4. GS1 lµ tªn cña tæ chøc MSMV quèc tÕ tõ th¸ng 2 n¨m 2005 ®Õn nay.

5. M· sè EAN lµ m· sè tiªu chuÈn do tæ chøc MSMV quèc tÕ quy ®Þnh ®Ó ¸p dông chung trªn toµn thÕ giíi.

6. M· quèc gia lµ sè ®Çu gåm ba ch÷ sè do tæ chøc GS1 cÊp cho c¸c quèc gia thµnh viªn. M· quèc gia cña ViÖt Nam lµ 893.

7. M· doanh nghiÖp lµ d·y sè gåm m· quèc gia vµ sè ph©n ®Þnh tæ chøc/doanh nghiÖp, gåm tõ bèn ®Õn b¶y sè tiÕp theo.

8. M· sè rót gän (viÕt t¾t lµ EAN 8) lµ d·y sè cã t¸m ch÷ sè quy ®Þnh cho vËt phÈm (s¶n phÈm) cã kÝch th­íc nhá, gåm m· quèc gia, sè ph©n ®Þnh vËt phÈm vµ mét sè kiÓm tra.

9. M· sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu (Global Location Number, viÕt t¾t lµ GLN), lµ d·y sè cã m­êi ba ch÷ sè quy ®Þnh cho tæ chøc/doanh nghiÖp vµ ®Þa ®iÓm, gåm m· quèc gia, sè ph©n ®Þnh tæ chøc/doanh nghiÖp hoÆc ®Þa ®iÓm vµ mét sè kiÓm tra.

10. M· sè th­¬ng phÈm toµn cÇu (Global Trade Item Number viÕt t¾t lµ GTIN), lµ m· sè vËt phÈm (s¶n phÈm, hµng hãa), ®­îc cÊu t¹o tõ m· doanh nghiÖp, bao gåm c¸c lo¹i m· sè m­êi ba ch÷ sè - viÕt t¾t lµ EAN 13; m· sè m­êi bèn ch÷ sè - EAN 14; m· sè rót gän t¸m ch÷ sè - EAN 8 vµ m· sè UCC (Uniform Code Council, viÕt t¾t lµ UCC) cña Héi ®ång m· thèng nhÊt cña Mü vµ Canada.

11. Ng©n hµng m· sè quèc gia ViÖt Nam lµ tËp hîp c¸c m· sè cã m· quèc gia lµ 893.

12. M· n­íc ngoµi lµ m· quèc gia cña n­íc ngoµi, do tæ chøc MSMV quèc gia n­íc ngoµi cÊp vµ qu¶n lý.

14. M¹ng GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) lµ m¹ng toµn cÇu ®¨ng ký ®iÖn tö c¸c th«ng tin vÒ thµnh viªn sö dông hÖ thèng MSMV do GS1 thiÕt lËp vµ qu¶n lý.

Ch­¬ng II

cÊp vµ qu¶n lý c¸c lo¹i m· sè m· v¹ch
§iÒu 4. C¸c lo¹i MSMV®­îc cÊp vµ qu¶n lý

1. C¸c lo¹i MSMV ®­îc cÊp vµ qu¶n lý thèng nhÊt gåm:

a) M· doanh nghiÖp;

b) M· sè rót gän (EAN 8);

c) M· sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu (GLN).

2. C¸c lo¹i MSMV do tæ chøc/doanh nghiÖp tù lËp ®Ó sö dông, sau khi ®­îc cÊp m· sè doanh nghiÖp, gåm:

a) M· sè th­¬ng phÈm toµn cÇu (GTIN);

b) M· sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu (GLN);

c) C¸c lo¹i m· sè cho ®¬n vÞ hËu cÇn, tµi s¶n hoÆc ®èi t­îng kh¸c khi cã nhu cÇu sö dông.

3. Mçi tæ chøc/doanh nghiÖp ®­îc ®¨ng ký sö dông mét m· doanh nghiÖp. Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt, mét tæ chøc/doanh nghiÖp cã thÓ ®¨ng ký sö dông h¬n mét m· doanh nghiÖp khi chøng minh ®· dïng hÕt quü sè ®­îc cÊp. Khi ®¨ng ký sö dông thªm m· doanh nghiÖp, tæ chøc/doanh nghiÖp ph¶i lµm thñ tôc nh­ ®¨ng ký cÊp m· lÇn ®Çu vµ kÌm theo thuyÕt minh ®· sö dông hÕt quü sè ®­îc cÊp.


§iÒu 5. Tr¸ch nhiÖm cÊp vµ qu¶n lý MSMV

1. Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng (sau ®©y viÕt t¾t lµ Tæng côc TC§LCL) lµ c¬ quan gióp Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ cÊp c¸c lo¹i MSMV quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 4 cña quy ®Þnh nµy vµ qu¶n lý c¸c lo¹i MSMV quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 4 cña Quy ®Þnh nµy.

2. Sau khi ®­îc cÊp m· doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc/doanh nghiÖp tù lËp c¸c lo¹i MSMV quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 4 cña Quy ®Þnh nµy ®Ó sö dông vµ ®Þnh kú s¸u th¸ng b¸o c¸o Danh môc c¸c lo¹i m· sè sö dông víi Tæng côc TC§LCL.

§iÒu 6. Tr×nh tù cÊp MSMV

ViÖc cÊp MSMV thùc hiÖn theo tr×nh tù sau ®©y:

1. §¨ng ký sö dông MSMV;

2. TiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký sö dông MSMV;

3. ThÈm ®Þnh hå s¬ vµ cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông MSMV;

4. H­íng dÉn sö dông MSMV.


§iÒu 7. §¨ng ký sö dông MSMV

1. C¸c tæ chøc/doanh nghiÖp muèn sö dông MSMV ph¶i ®¨ng ký sö dông MSMV t¹i c¸c c¬ quan ®­îc Tæng côc TC§LCL chØ ®Þnh tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký sö dông MSMV (sau ®©y gäi lµ Tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬).

2. Hå s¬ ®¨ng ký sö dông MSMV gåm:

a) B¶n ®¨ng ký sö dông MSMV theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc I cña Quy ®Þnh nµy;

b) B¶n sao GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, kinh doanh, th­¬ng m¹i hoÆc b¶n sao QuyÕt ®Þnh thµnh lËp ®èi víi c¸c tæ chøc kh¸c;

c) B¶ng §¨ng ký danh môc s¶n phÈm sö dông m· GTIN theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc II cña Quy ®Þnh nµy;

d) PhiÕu ®¨ng ký th«ng tin cho c¬ së d÷ liÖu cña GS1 ViÖt Nam (M¹ng GEPIR) theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc III cña Quy ®Þnh nµy.
§iÒu 8. TiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký sö dông MSMV

1. Tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬ cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn c¸c tæ chøc/doanh nghiÖp ®¨ng ký lËp hå s¬ ®¨ng ký sö dông MSMV; tiÕp nhËn vµ xö lý s¬ bé hå s¬ ®¨ng ký sö dông MSMV.

2. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬, tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i chuyÓn hå s¬ ®Õn Tæng côc TC§LCL.
§iÒu 9. ThÈm ®Þnh hå s¬ vµ cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông MSMV

1. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 5 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn hå s¬, Tæng côc TC§LCL tiÕn hµnh thÈm ®Þnh hå s¬ ®¨ng ký sö dông MSMV:

a) NÕu hå s¬ hîp lÖ, Tæng côc TC§LCL cÊp m· sè; vµo sæ ®¨ng ký, l­u vµo ng©n hµng m· sè quèc gia vµ cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông MSMV.

b) NÕu hå s¬ ch­a hîp lÖ, Tæng côc TC§LCL ®Ò nghÞ tæ chøc/doanh nghiÖp hoµn thiÖn.

2. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông MSMV ®­îc göi cho tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV th«ng qua c¸c tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬ trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 10 ngµy, kÓ tõ ngµy ®­îc Tæng côc TC§LCL cÊp. MÉu GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông MSMV ®­îc quy ®Þnh t¹i Phô lôc IV cña Quy ®Þnh nµy.

3. Khi tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV cã sù thay ®æi vÒ t­ c¸ch ph¸p nh©n, vÒ tªn gäi hoÆc ®Þa chØ giao dÞch hoÆc GiÊy chøng nhËn bÞ mÊt hoÆc háng, tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Tæng côc TC§LCL ®Ó ®­îc ®æi hoÆc cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn míi.Tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c¸c chi phÝ ®æi vµ cÊp l¹i GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông MSMV.


§iÒu 10. H­íng dÉn sö dông MSMV

Tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬ cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn c¸c tæ chøc/doanh nghiÖp ®¨ng ký sö dông MSMV tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ sö dông MSMV quy ®Þnh t¹i Ch­¬ng III cña Quy ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan ®Õn sö dông MSMV.§iÒu 11. PhÝ cÊp MSMV

1. Tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV nép phÝ cÊp MSMV khi ®¨ng ký sö dông MSMV vµ phÝ duy tr× sö dông h»ng n¨m cho tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 88/2002/TT-BTC ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2002 cña Bé Tµi chÝnh “Quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ cÊp m· sè m· v¹ch”.

2. PhÝ duy tr× sö dông MSMV ph¶i nép tr­íc ngµy 30 th¸ng 6 h»ng n¨m. NÕu qu¸ thêi h¹n ®ã mµ ch­a nép th× tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬ sÏ th«ng b¸o cho tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV biÕt ®Ó nép. NÕu sau mét n¨m tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV kh«ng nép phÝ duy tr× sö dông MSMV, Tæng côc TC§LCL thu håi m· sè ®· cÊp, th«ng b¸o cho tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông vµ th«ng b¸o réng r·i cho c¸c c¬ quan cã liªn quan.
Ch­¬ng III

Sö dông m· sè m· v¹ch
§iÒu 12. Sö dông MSMV ®­îc cÊp

Sau khi ®­îc cÊp m· doanh nghiÖp, tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV tù quy ®Þnh m· sè ph©n ®Þnh vËt phÈm, sè ph©n ®Þnh tæ chøc/®Þa ®iÓm vµ lËp c¸c lo¹i MSMV quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 4 cho c¸c vËt phÈm, tæ chøc/®Þa ®iÓm cña m×nh. Tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV ph¶i göi danh môc c¸c M· sè th­¬ng phÈm toµn cÇu GTIN vµ M· sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu GLN ®­îc sö dông cho Tæng côc TC§LCL (th«ng qua tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬) ®Ó qu¶n lý chung, theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 5 cña Quy ®Þnh nµy. B¶ng ®¨ng ký danh môc s¶n phÈm sö dông m· GTIN theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc II cña Quy ®Þnh nµy.


§iÒu 13. G¾n, ghi MSMV

ViÖc g¾n hoÆc ghi MSMV trªn vËt phÈm, nh·n, bao b×, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ trong c¸c tµi liÖu liªn quan kÌm theo ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn quèc gia, tiªu chuÈn quèc tÕ vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan.


§iÒu 14. B¶o ®¶m sù ®¬n nhÊt cña m· sè ®¨ng ký sö dông vµ chÊt l­îng m· v¹ch

Tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ®¬n nhÊt cña m· sè ®¨ng ký sö dông vµ chÊt l­îng m· v¹ch, tu©n thñ theo c¸c tiªu chuÈn quèc gia, quèc tÕ liªn quan. Tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o c¸c th«ng tin m« t¶ ®èi t­îng mang MSMV cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n lµ ®èi t¸c vµ cã liªn quan.


§iÒu 15. Qu¶n lý viÖc sö dông MSMV n­íc ngoµi

C¸c tæ chøc/doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam muèn sö dông M· n­íc ngoµi (bao gåm c¶ m· UCC cña Mü vµ Canada) ®Ó in trªn s¶n phÈm cña m×nh nh»m phôc vô cho môc ®Ých chØ ®Ó xuÊt khÈu, ph¶i ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña n­íc ngoµi cÊp hoÆc ®­îc tæ chøc n­íc ngoµi chñ së h÷u ñy quyÒn sö dông m· sè n­íc ngoµi th«ng qua th­ ñy quyÒn, hîp ®ång sö dông hoÆc c¸c h×nh thøc ñy quyÒn kh¸c. Sau khi ®­îc cÊp hoÆc ®­îc ñy quyÒn sö dông m· sè n­íc ngoµi, tæ chøc sö dông ph¶i th«ng b¸o viÖc sö dông m· sè n­íc ngoµi víi Tæng côc TC§LCL b»ng v¨n b¶n, göi kÌm theo b¶n sao giÊy phÐp sö dông, th­ ñy quyÒn, hîp ®ång sö dông hoÆc b»ng chøng ñy quyÒn kh¸c.Ch­¬ng IV

Thu håi m· sè m· v¹ch ®· cÊp
§iÒu 16. Tù ngõng sö dông MSMV

1. Tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV kh«ng ®­îc cho phÐp tæ chøc/doanh nghiÖp kh¸c sö dông MSMV ®· ®­îc Tæng côc TC§LCL cÊp.

2. Khi tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV muèn ngõng sö dông MSMV ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vµ nép l¹i GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông MSMV cho Tæng côc TC§LCL th«ng qua c¸c tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬. Tæng côc TC§LCL ra quyÕt ®Þnh thu l¹i m· sè ®· cÊp vµ GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông MSMV, th«ng b¸o cho tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV vµ c«ng bè réng r·i cho c¸c tæ chøc cã liªn quan biÕt.
§iÒu 17. Thu håi GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông MSMV

GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông MSMV ®· cÊp sÏ bÞ thu håi khi tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV vi ph¹m c¸c ®iÒu, kho¶n cña Quy ®Þnh nµy vµ c¸c néi dung ®· cam kÕt khi ®¨ng ký sö dông MSMV.


Ch­¬ng V

qu¶n lý ng©n hµng m· sè quèc gia

vµ L­u gi÷ hå s¬, d÷ liÖu vÒ cÊp, sö dông m· sè m· v¹ch
§iÒu 18. Qu¶n lý ng©n hµng m· sè quèc gia vµ l­u gi÷ hå s¬

Tæng côc TC§LCL cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ duy tr× Ng©n hµng m· sè quèc gia ViÖt Nam víi m· quèc gia 893; l­u gi÷ hå s¬ vÒ cÊp vµ sö dông MSMV vµ hå s¬, tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc sö dông MSMV cña n­íc ngoµi.


§iÒu 19. LËp vµ c«ng bè danh môc c¸c m· sè ®· cÊp

H»ng n¨m, Tæng côc TC§LCL cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ c«ng bè danh môc c¸c m· sè ®· cÊp cña ViÖt Nam (Niªn gi¸m MSMV) vµ qu¶n lý danh môc c¸c M· sè th­¬ng phÈm toµn cÇu GTIN vµ M· sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu GLN ®­îc sö dông, do c¸c tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV ®· ®Þnh kú b¸o c¸o.


§iÒu 20. Qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu

Tæng côc TC§LCL lµ c¬ quan qu¶n lý thèng nhÊt c¸c d÷ liÖu vÒ tæ chøc/doanh nghiÖp ®· ®¨ng ký sö dông MSMV ë ViÖt Nam (m¹ng GEPIR), vÒ s¶n phÈm sö dông MSMV vµ vÒ viÖc sö dông M· n­íc ngoµi.


§iÒu 21. B¶o mËt c¸c th«ng tin vÒ tæ chøc/doanh nghiÖp

Tæng côc TCTC§L vµ c¸c tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬ ®¨ng ký sö dông MSMV cã tr¸ch nhiÖm b¶o mËt c¸c th«ng tin vÒ tæ chøc/doanh nghiÖp ®¨ng ký sö dông MSMV.Ch­¬ng VI

Thanh tra, gi¸m s¸t, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i , tè c¸o

vÒ viÖc cÊp vµ sö dông m· sè m· v¹ch
§iÒu 22. Tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc thanh tra

Thanh tra chuyªn ngµnh TC§LCL thùc hiÖn viÖc thanh tra vÒ MSMV theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thanh tra.


§iÒu 23. Tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t

1. Tæng côc TC§LCL (Trung t©m Tiªu chuÈn ChÊt l­îng ViÖt Nam) thùc hiÖn gi¸m s¸t viÖc sö dông MSMV theo quy ®Þnh t¹i Ch­¬ng III cña Quy ®Þnh nµy vµ theo c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.

2. Khi ph¸t hiÖn viÖc sö dông MSMV ch­a ®óng quy ®Þnh, c¬ quan gi¸m s¸t cã tr¸ch nhiÖm nh¾c nhë vµ h­íng dÉn tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.

3. Khi ph¸t hiÖn cã vi ph¹m trong viÖc sö dông MSMV, c¬ quan gi¸m s¸t cã tr¸ch nhiÖm kiÕn nghÞ víi c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý.


§iÒu 24. Xö lý vi ph¹m

1. Tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m ph¸p luËt vÒ MSMV bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 126/2005/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc ®o l­êng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm, hµng ho¸.

2. Ng­êi ®øng ®Çu tæ chøc, c¸n bé, c«ng chøc lîi dông chøc vô quyÒn h¹n g©y phiÒn hµ cho tæ chøc/doanh nghiÖp sö dông MSMV hoÆc bao che cho ng­êi vi ph¹m bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 25. KhiÕu n¹i, tè c¸o

1. Tæ chøc, c¸ nh©n cã quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o c¸c hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ cÊp, sö dông MSMV theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o.

2. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ cÊp, sö dông MSMV ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o.
Ch­¬ng VII

§iÒu kho¶n thi hµnh
§iÒu 26. B¸o c¸o t×nh h×nh cÊp vµ qu¶n lý sö dông MSMV

Tæng côc TC§LCL cã tr¸ch nhiÖm h»ng n¨m tæng hîp, b¸o c¸o Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ vÒ t×nh h×nh cÊp, sö dông vµ qu¶n lý MSMV; c«ng t¸c thanh tra, gi¸m s¸t, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ viÖc cÊp vµ sö dông MSMV; c¸c th«ng tin ph¶n håi liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn Quy ®Þnh nµy còng nh­ c¸c kiÕn nghÞ söa ®æi, bæ sung néi dung Quy ®Þnh nµy khi cÇn thiÕt.


§iÒu 27. H­íng dÉn thùc hiÖn

Tæng côc TC§LCL cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ h­íng dÉn thùc hiÖn Quy ®Þnh nµy./.Kt. Bé tr­ëng

Thø tr­ëng
Bïi M¹nh H¶i


Phô lôc I

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 15/2006/Q§-BKHCN

ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ)

B¶n ®¨ng ký sö dông m· sè m· v¹chT

ªn Tæ chøc/Doanh nghiÖp b»ng tiÕng ViÖt:

(Organization’s Name in Vietnamese)T

ªn Tæ chøc/Doanh nghiÖp b»ng tiÕng Anh:


(Organization’s Name in English)§


Þa chØ b»ng tiÕng ViÖt:

(Address in Vietnamese)§

Þa chØ b»ng tiÕng Anh:


(Address in English)


§iÖn tho¹i (Tel) ………………………….. Fax: …………………………………………….

Website: …………………………………. E-mail: ………………………………………….

Tµi kho¶n (Account): …………………………………………………………………………..

Ng©n hµng (Bank): …………………………………………………………………………….

GiÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh/QuyÕt ®Þnh thµnh lËp (Business Registration Certificate/ Certificate of Establishment): Sè (No)....... Ngµy cÊp (date of issue) ..........................................

C¬ quan cÊp (Issued by) ...............................................................................................................

LÜnh vùc ho¹t ®éng (§iÒn  vµo « trèng)

Field of activities (Please tick )

 S¶n xuÊt (Manufacturing)  Th­¬ng m¹i (Trading)  B¸n lÎ (Retail)

 DÞch vô (Service)  Kh¸c (others) …………………………………Ph©n ngµnh (Branch classification): ……………………………...

Tæng chñng lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô ®¨ng ký sö dông MSMV (Total number of registered products/services: ……………………………………..................................................

Chóng t«i xin ®¨ng ký sö dông lo¹i m· (§iÒn  vµo « trèng):

We register for (Please tick ):

 M· doanh nghiÖp (Company Prefix)

Type of Company Prefix registrated (Please tick )

 7 ch÷ sè (7 - digit)  8 ch÷ sè (8 - digit)  9 ch÷ sè (9 - digit).

 M· sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu GLN (Global Location Number)


  • M· sè rót gän EAN-8 (Short Number):

Danh môc s¶n phÈm kÌm theo (Attached is a list of products)
§¹i diÖn Tæ chøc/Doanh nghiÖp (Leader)


Chøc danh (Title)

Hä vµ tªn (Name)

Chøc vô, ®¬n vÞ (Position, Section)

§iÖn tho¹i/fax

(Tel/Fax)Hßm th­ ®iÖn tö

(E-mail)


§¹i diÖn

cã thÈm quyÒn

(CEO, Director…)

Ng­êi liªn l¹c chÝnh

(Contact person)

Chóng t«i cam ®oan th«ng tin kª khai trªn lµ ®óng vµ cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n thuéc "Quy ®Þnh vÒ cÊp, sö dông vµ qu¶n lý MSMV" ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: /2006/Q§-BKHCN, ngµy th¸ng n¨m 2006 cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, c¸c quy ®Þnh vÒ phÝ cña Bé Tµi chÝnh (Th«ng t­ sè 88/2002/TT-BTC ngµy 02/10/2002) vµ c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y:

- ChØ sö dông m· sè ®· ®­îc cÊp cho c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh;

- Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ nép phÝ vµ nép phÝ duy tr× tr­íc 30/6 hµng n¨m;

- Khi v× lý do nµo ®ã (bÞ gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n) kh«ng cßn nhu cÇu sö dông m· sè ®· ®­îc cÊp th× chóng t«i sÏ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Tæng côc TC§LCL trong thêi gian mét th¸ng kÓ tõ ngµy gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n;

- NÕu ®æi tªn hoÆc ®æi t­ c¸ch ph¸p nh©n, hoÆc ®Þa chØ chóng t«i sÏ th«ng b¸o cho Tæng côc TC§LCL trong thêi gian mét th¸ng kÓ tõ ngµy cã thay ®æi ®Ó lµm thñ tôc ®æi giÊy chøng nhËn .


We certify that the above information is true. We have read the Regulation issued by MOST with Decision No: /2006/QD-BKHCN dated , 2006 and the Fee Regulation issued by MOF (Circular No.88/2002/TT-BTC dated October 2nd, 2002) and on behalf of our company agree to abide by the said Regulations, as well as the following clauses:

- Using the allocated number only for our own products and services;

- Complying with the fees requirements, paying the annual fee before June 30th annually;

- In case we have no need to use the allocated number (due to dissolving or bankruption), we will inform the Directorate for Standards and Quality within one month from the date of dissolving or bankruption in written form;

- If the name or legal status or address of our organization is changed, we will inform the Directorate for Standards and Quality within one month from the date of this change for getting an updated Certificate.
(Place), ngµy(DD)…. th¸ng(MM)... n¨m (YY)...Doanh nghiÖp kh«ng ®iÒn vµo « nµy.

(For GS1 Vietnam office use)

M· M (Company Prefix): .………………

Sè GCN (Registered No): ………………

Sè VS (Reference No) …………………

Ngµy cÊp (Date of issue): ………………..
§¹i diÖn tæ chøc/Doanh nghiÖp

(Ký tªn vµ ®ãng dÊu)

(Leader’s Signature and Stamp)

Phô lôc II

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 15/2006/Q§-BKHCN

ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ)
B¶ng ®¨ng ký danh môc s¶n phÈm sö dông m· GTIN

(List of registered products with GTIN)

Tªn Tæ chøc/Doanh nghiÖp (Organization’s name) ................................................................ ........

M· doanh nghiÖp (Company Prefix): 893 ..................................................................

Sè giÊy chøng nhËn: (Registered Number) ............................... .........................................


TT

No

Tªn s¶n phÈm

(Name of products)

M· vËt phÈm/ thïng

(Item/box or case reference)

M· GTIN

(GTIN)

M« t¶ s¶n phÈm (Product Description)

(§Æc ®iÓm, lo¹i s¶n phÈm, bao gãi,

sè l­îng, khèi l­îng, kÝch th­íc …)

(Characteristics, types, package, weight, size .etc)Tæng céng: ....................... lo¹i vËt phÈm .............. lo¹i thïng. (Place), ngµy(DD)…. th¸ng(MM)... n¨m (YY)...

Total: ……………………. type of item …….type of boxe or case. §¹i diÖn Tæ chøc/Doanh nghiÖp(Ký tªn vµ ®ãng dÊu)

(Leader’s Signature and Stamp)

Phô lôc III

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 15/2006/Q§-BKHCN

ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2006 cña Bé tr­ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ)
PhiÕu ®¨ng ký th«ng tin cho c¬ së d÷ liÖu GS1 ViÖt Nam


1. C¸c th«ng tin vÒ Tæ chøc sö dông MSMV (Information of the user)

T

ªn Tæ chøc/Doanh nghiÖp b»ng tiÕng ViÖt:

(Organization’s Name in Vietnamese)


Tªn Tæ chøc/Doanh nghiÖp b»ng tiÕng Anh:

(

Organization’s Name in English)M· doanh nghiÖp (Company Prefix): 893 ......................................

M· sè ®Þa ®iÓm toµn cÇu (Global Location Number): 893 .....................................

§Þa chØ b»ng tiÕng ViÖt:

(Address in Vietnamese)§

Þa chØ b»ng tiÕng Anh:


(Address in English)§¹i diÖn tæ chøc/Doanh nghiÖp (Leader)

Chøc danh (Title)

Hä vµ tªn (Name)

Chøc vô, ®¬n vÞ (Position, Section)

§iÖn tho¹i/fax

(Tel/Fax)Hßm th­ ®iÖn tö (E-mail)

§¹i diÖn cã thÈm quyÒn

(CEO, Director…)


Ng­êi liªn l¹c chÝnh

(Contact person)


2. Tæ chøc/Doanh nghiÖp cã ®ång ý ®Ó Tæng côc Tiªu chuÈn §o l­êng ChÊt l­îng ®­a th«ng tin cña m×nh lªn M¹ng GEPIR ViÖt Nam hay kh«ng? (§iÒn vµo « trèng)

Do you agree to let STAMEQ include the information on the GEPIR Vietnam? (Please tick )

Cã (Yes): Kh«ng (No):

3. Tæ chøc/Doanh nghiÖp cã ®ång ý ñy quyÒn dÞch hoÆc hiÖu ®Ýnh th«ng tin sang tiÕng Anh hay kh«ng? (§iÒn vµo « trèng)

Do you need us to translate or edit the information into English? (Please tick )Cã (Yes): Kh«ng (No):

4. Chóng t«i xin cam kÕt th«ng tin kª khai trªn lµ hoµn toµn chÝnh x¸c. Khi cã sù thay ®æi th«ng tin, chóng t«i cam kÕt th«ng b¸o víi Tæng côc TC§LCL trong thêi gian mét th¸ng kÓ tõ ngµy cã thay ®æi.

We certify that the above information is true and commit to inform STAMEQ any change within one month from the date of the change.

PhiÕu ®¨ng ký xin göi vÒ

(please send the completed form to):

- Trung t©m Tiªu chuÈn ChÊt l­îng ViÖt Nam

- §Þa chØ: Sè 8, Hoµng Quèc ViÖt,

CÇu GiÊy, Hµ Néi.

- §T: 04. 8361463

- Fax: 04.7562444/8361771
(Place), ngµy(DD)…. th¸ng(MM)... n¨m (YY)...

§¹i diÖn tæ chøc/Doanh nghiÖp(Ký tªn vµ ®ãng dÊu)

(Leader’s signature and Stamp)
Phô lôc IV

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè: 15/2006/Q§-BKHCN

ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2006 cña Bé tr­­ëng Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ)
GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông MSMVPhô lôc IV (tiÕp theo)

trang B×a giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông msmvКаталог: khcn -> system -> files
files -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
khcn -> Tác động của Di sản thế giới Phong Nha Kẻ Bàng
khcn -> CHƯƠng 3 CẤu trúC ĐỊa chất thang địa tầng
khcn -> I. ĐẶt vấN ĐỀ
khcn -> CHƯƠng V: ĐỊa vực cư trú, DÂn cư, CÁc dân tộc và TÔn giáO
khcn -> Danh sách các bài báo quốc tế tiêu biểu thuộC danh sách isi củA Đhqg-hcm giai đOẠn từ 2006 ĐẾn tháng 10 NĂM 2011
khcn -> Vai trò CỦa viện trợ phát triển chính thứC (oda) CỦa hàn quốc với khu vựC ĐÔng nam á ncs, ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
files -> CHÍnh phủ Số : 134
files -> TỈnh lạng sơn số: 527 /QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 129.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương