Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 18.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích18.03 Kb.
#12543

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMBAN THƯỜNG TRỰC

Số: 03 /HD-MTTW-BTTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014HƯỚNG DẪN

Phối hợp thực hiện hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2014

Để phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin Lành Việt Nam, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2014, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy đảng và phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức tôn giáo (giáo phận, giáo xứ Công giáo; hội thánh, chi hội đạo Tin Lành), chức sắc, tu sĩ, chức việc, tín đồ Công giáo và đồng bào theo đạo Tin Lành tổ chức tốt lễ Giáng sinh năm 2014 đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm và theo quy định của pháp luật.

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức đoàn đại biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình (có đại diện lãnh đạo một số tổ chức thành viên, mời đại biểu các tôn giáo bạn) đến thăm hỏi, chúc mừng các vị giám mục; các vị lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, thành phố; các vị chức sắc, tu sỹ, gia đình Công giáo và đạo Tin Lành có công với cách mạng, tiêu biểu ở địa phương, góp phần củng cố và tăng cường tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong dịp đi thăm hỏi, chức mừng Giáng sinh năm 2014, cần thông báo kết quả Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; kết quả chuyến thăm Tòa thánh Vatican và hội kiến với Giáo hoàng Francis của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; kết quả Hội nghị toàn quốc về các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 8/11/2014 và Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động “chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” giữa Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Hội đồng Giám mục Việt Nam; đồng thời có hình thức và biện pháp phù hợp để nắm tình hình, tập hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các vị chức sắc, chức việc, tín đồ Công giáo, Tin Lành để phản ánh với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.


3. Phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện cho các điểm nhóm Tin Lành, các điểm Công giáo chưa đăng ký sinh hoạt tôn giáo với địa phương, nếu đồng bào có nhu cầu tổ chức sinh hoạt lễ Giáng sinh thì tạo điều kiện tổ chức với hình thức phù hợp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và an ninh, trật tự ở địa phương.

4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố có tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo và Ban Đại diện hoặc Đại diện Tin Lành cần phối hợp giúp đỡ các tổ chức này tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh những điển hình tiến tiến trong đồng bào Công giáo và Tin Lành tham gia thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đao” và các phong trao thi đưa do Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phát huy những việc làm tốt đẹp của đạo Công giáo và đạo Tin Lành trong đời sống xã hội như: chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, đồng bào gặp hoàn cảnh khó khăn; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... theo quy định của pháp luật; nhân rông các mô hình tham gia xã hội hóa hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, phòng, chống HIV/AIDS... ở địa phương, góp phần cùng nhân dân cả nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sau lễ Giáng sinh, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tôn giáo, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: 04. 39287.400; fax: 04. 39287.400).
Nơi nhận:

- Chủ tịch UBTWMTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

(để báo cáo);

- Ban Thường trực UBTWMTTQVN (để báo cáo);

- Văn phòng TW Đảng, Ban Dân vận Trung ương,

Bộ Nội vụ (Ban TGCP), Văn phòng Chính phủ,

Bộ Công an, UBĐKCG Việt Nam;

- UBMTTQ các tỉnh, thành phố;

- Một số tổ chức thành viên của Mặt trận;

- Các ban, đơn vị cơ quan MTTW (để phối hợp);

- Lưu: VP, Ban TG.


TM.BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)Lê Bá Trình

Каталог: home -> vanbanHD -> Nam%202014
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 471 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 122/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 129/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam%202014 -> ĐIỀu lệ mttqvn khóa VIII
Nam%202014 -> Ban chấp hành trung ưƠng số 217-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
Nam%202014 -> Ban thưỜng trực số: 28 /TTr-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Nam%202014 -> NGƯỜi việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Ưu tiên dùng hàng việt nam
Nam%202014 -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI, ban thưỜng trựC Ủy ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
Nam%202014 -> ĐOÀn chủ TỊch số: 596 /bc-mttw-đct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 18.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương