Ban thưỜng trực số: 14 /hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 28.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích28.42 Kb.
#11500

UỶ BAN TRUNG ƯƠNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAMBAN THƯỜNG TRỰC

Số: 14 /HD-MTTW-BTTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015


HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống

Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) 

và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam

Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015)
Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị “Về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Chỉ thị số 31 - CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015; Nghị định số 145/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón khách nước ngoài”;

Căn cứ Hướng dẫn số 138 - HD/BTGTW ngày 5 tháng 12 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 1;

Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn triển khai các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2015) trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau:

I - MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm để góp phần giáo dục trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống của dân tộc, về Mặt trận DTTN Việt Nam, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; triển khai và các chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; Chào mừng kỷ niệm 85 Năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2015). 

- Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, phô trương hình thức. 

II. VỀ NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Từ  Quý I đến hết Quý II năm 2015:

 Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động sau:

-  Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội VIII MTTQ Việt Nam tới MTTQ các cấp, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận DTTN Việt Nam.

- Phối hợp cùng các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến  đoàn viên, hội viên, tới các tầng lớp nhân dân về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống vẻ vang của Mặt trận DTTN Việt Nam, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp. Vận động và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng Văn kiện và chuẩn bị nhân sự của đại hội đảng bộ các cấp. Đóng góp vào dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi).

- Cùng với cấp ủy chuẩn bị và giới thiệu nhân sự phục vụ cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

- Xây dựng và triển khai Đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

-  Tiếp tục xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng các công trình, các sản phẩm có ý nghĩa và thiết thực để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận DTTN Việt Nam và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

2.  Từ quí III đến hết quí IV năm 2015:

Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động sau:

- Nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Vận động và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đóng góp thiết thực vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận cấp xã tiêu biểu tại các tỉnh, thành phố.

-  Tổ chức các hội thảo về “Phát huy truyền thống 85 năm MTDTTN Việt Nam phấn đấu thực hiện tốt sứ mệnh Đại Đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”; tọa đàm về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tọa đàm về vai trò và những đóng góp của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương và hệ thống báo cáơ viên, tuyên truyền viên tổ chức tuyên truyền sâu đậm các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động; tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang 85 năm Mặt trận DTTN Việt Nam.

- Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức tọa đàm, gặp mặt các thế hệ cán bộ Mặt trận các thời kỳ, ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận DTTN Việt Nam, khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tổ chức hội thi văn nghệ, Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi, các hoạt động về nguồn…v.v.

- Tổ chức khánh thành và trao nhà đại đoàn kết, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các trung tâm bảo trợ xã hội vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Mặt trận DTTN Việt Nam (vào thời gian từ 15 - 18/11/2015) và kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 12/2015) gắn với công tác thi đua khen thưởng việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động (có thể kết hợp với việc trao tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen…của Nhà nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ các các cấp nếu được tặng).

- Tất cả các khu dân cư trên cả nước tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2015 (vào dịp 18/11/2015), mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham dự. Tổ chức nhiều hoạt động phong phú và thiết thực, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm qua của Mặt trận DTTN Việt Nam và kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

3. Căn cứ Hướng dẫn này, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận có kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận DTTN Việt Nam và 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tới Mặt trận các cấp phù hợp với nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi - Hà Nội) ) để tổng hợp và đánh giá kết quả chung.

TM. BAN THƯỜNG TRỰCNơi nhận:                                                      PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);                        

- Các Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam;                                        

- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW;

- Uỷ ban MTTQ các tỉnh, thành phố TTTW; (Đã ký)

- Các tổ chức thành viên của MT ở TW;

- VP, các Ban, đơn vị CQ UBTWMTTQ Việt Nam;

- Lưu VT, BTG.              Vũ Trọng Kim


1 Không tổ chức Lễ kỷ niệm năm lẻ 5 và các năm khác ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương mà tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục thích hợp.
Каталог: home -> vanbanHD -> 2015
2015 -> Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1395
2015 -> Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
2015 -> Ban thưỜng trực số: 1213/mttw-btt v/v hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2015 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> Ban thưỜng trực số: 163 /kh-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 125 NĂm ngày sinh chủ TỊch hồ chí minh
2015 -> UỶ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam
2015 -> TÀi liệu tuyên truyền kỷ niệM 250 NĂm ngày sinh và vinh danh danh nhân văn hóa thể giớI ĐẠi thi hào nguyễn du (1765 – 2015)
2015 -> Ban thưỜng trực số: 18/hd-mttw-btt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 28.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©vi.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương